Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Love og regler vedrørende hvidvask

Udover hvidvaskloven og den tilhørende vejledning fra Finanstilsynet findes der en række retskilder, der er relevante for hvidvask, terrorfinansiering og de berørte erhvervsaktiviteter.

Love

LOV nr. 651 af 08/06/2017
(Gældende)
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
LOV nr. 739 af 01/06/2015 (Gældende)

Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skattekontrolloven (Gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet)

LOV nr. 403 af 28/04/2014 (Gældende)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., retsplejeloven og forskellige andre love

LOV nr. 268 af 25/03/2014
(Gældende)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer
som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.)

LBK nr. 1022 af 13/08/2013
(Historisk)

Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask
af udbytte og finansiering af terrorisme

LOV nr. 634 af 12/06/2013
(Gældende)

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

LOV nr. 615 af 12/06/2013
(Gældende)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v.

LOV nr. 1287 af 19/12/2012
(Gældende)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel
m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre
love

LOV nr. 1231 af 18/12/2012
(Gældende)

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital
kommunikation m.v.

LBK nr. 353 af 20/04/2012
(Historisk)

Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask
af udbytte og finansiering af terrorisme

LOV nr. 155 af 28/02/2012
(Gældende)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel
m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte
og finansiering af terrorisme og forskellige andre love samt ophævelse
af lov om pengesedler i Grønland

LBK nr. 389 af 15/04/2011
(Historisk)

Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af
udbytte og finansiering af terrorisme

LOV nr. 1556 af 21/12/2010
(Gældende)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende
foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme,
lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love

LOV nr. 1553 af 21/12/2010
(Gældende)

Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,
lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering
af terrorisme og lov om visse forbrugeraftaler

LOV nr. 579 af 01/06/2010
(Gældende)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og
realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige
andre love

LBK nr. 806 af 06/08/2009
(Historisk)

Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask
af udbytte og finansiering af terrorisme

LOV nr. 392 af 25/05/2009
(Gældende)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

LOV nr. 385 af 25/05/2009
(Historisk)

Lov om betalingstjenester

LOV nr. 517 af 17/06/2008
(Gældende)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

LOV nr. 512 af 17/06/2008
(Gældende)

Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask
af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om finansiel virksomhed

LBK nr. 442 af 11/05/2007
(Historisk)

Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask
af udbytte og finansiering af terrorisme

LOV nr. 542 af 08/06/2006
(Gældende)

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

LOV nr. 108 af 07/02/2007
(Gældende)

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel
virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven,lov om
forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og
finansiering af terrorisme, lov om en garantifond for
skadesforsikringsselskaber, lov om forsikringsformidling og
forskellige andre love


Bekendtgørelser mv.

BEK nr. 155 af 10/02/2014
(Gældende)

Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

BEK nr. 1197 af 10/12/2008
(Gældende)

Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af
pengeoverførselsvirksomheder, vekselkontorer og udbydere af
tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
register, hvl-reg.dk

BEK nr. 712 af 01/07/2008
(Gældende)

Bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer samt produkter,
der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask
af udbytte og finansiering af terrorisme, samt definitionen af politisk
udsatte personer


Vejledninger mv.

VEJ nr. 9184 af 24/04/2013

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af
udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)


Direktiver og forordninger

DIR 2015/849/EU af 20/05/ 2015

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF

DIR 2005/60/EF af 26/10/ 2005

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger
mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

DIR 2006/70/EF af 01/08/2006

Kommissionens direktiv om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF for så vidt angår definitionen af politisk udsat person og de tekniske kriterier for lempede procedurer med hensyn til kundelegitimation og for undtagelse i tilfælde, hvor en finansiel aktivitet udøves lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang