Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Lokal Agenda 21

Lokal Agenda 21 - en lokal indsats for en global dagsorden

Begrebet Agenda 21 stammer fra FNs konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992, hvor handlingsprogrammet "Agenda 21" blev vedtaget af alle deltagende 180 stater - herunder Danmark. I programmets kap. 28 opfordres der til, at de lokale myndigheder sætter bæredygtig udvikling højt på dagsordenen, bl.a. ved at inddrage lokalsamfundenes mange aktører. Dette er, hvad der sidenhen er blevet kendt som Lokal Agenda 21.

Lokal Agenda 21-arbejdet er baseret på engagement, partnerskaber og frivillighed og med et meget bredt miljøbegreb som ramme (bæredygtig udvikling mv.). Det dækker kort fortalt over de grønne initiativer som rækker videre end de lovpligtige krav, som kommuner og regioner er underlagt.

Kommunerne og regionerne er efter planloven forpligtet til - hvert 4. år i første halvdel af valgperioden - at udarbejde strategier for bæredygtig udvikling (Lokal Agenda 21-strategier). Strategierne skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder:

1) Mindskelse af miljøbelastningen,

2) fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,

3) fremme af biologisk mangfoldighed,

4) inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og

5) fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Strategierne skal lokalt offentliggøres og sendes til miljøministeren.  

Miljøministeren skal hvert fjerde år på baggrund af Lokal Agenda 21-strategierne fra kommuner og regioner udarbejde en redegørelse til et af Folketinget nedsat udvalg i samarbejde med de kommunale organisationer.

  

Rapporter fra Lokal Agenda 21:

Yderligere oplysninger

Vil du være med, og har du ideer, spørgsmål eller lyst til at gå i gang, kan du kontakte din kommune eller din region. Spørg efter Agenda 21-medarbejderen. Ellers kan du kontakte Erhvervsstyrelsen.

ERHVERVSSTYRELSEN
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø