Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kystnærhedszonen

Planloven indeholder en række særlige krav til kommunernes planlægning indenfor kystnærhedszonen. Formålet er, at landets kystområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed.

Kystnærhedszonen dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten og ca. 3 km ind i landet, der er dog lokale variationer. Den dækker de dele af kysten, der ligger i sommerhusområder og i landzone, dvs. ikke områder, der udlagt som byzone, som har andre regler.

Se kort over kystnærhedszonen 

Nye muligheder i kystnærhedszonen

Den moderniserede planlov åbner op for nye muligheder i kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen bevares, men kommunerne har nu mulighed for at udpege udviklingsområder uden for områder med særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser, hvor der her åbnes op for byudvikling og nye anlæg. For at give bedre vilkår for turismeerhvervet er der skabt mulighed for at udlægge og omplacere kystnære sommerhusområder. Derudover får kommunerne også mulighed for at overføre sommerhusområder til byzone. Der vil efterfølgende blive udstedt landsplandirektiver for hvert af de tre initiativer. Herudover er der igangsat en kommunal oprydning i uudnyttede og uaktuelle arealreservationer til større ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder.

Tre ansøgningsportaler

Her på Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan kommunerne frem til den 15. oktober 2017 ansøge via tre ansøgningsportaler. For at kunne ansøge skal en række faktuelle oplysninger oplyses.

Herunder kan du læse mere om de tre muligheder, samt tilgå de tre ansøgningsportaler:

Hvilke regler gælder?

Planloven indeholder særlige regler for kommunernes planlægning i kystnærhedszonen. Efter reglerne må der kun inddrages nye arealer i byzone, når der er en en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for det. Det samme gælder, når der planlægges for nye anlæg i landzone.

Der gælder særlige krav til planlægning for lokalisering af ferie- og fritidsanlæg og for planlægning, der forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse.

Nye sommerhusområder må ikke udlægges i kystnærhedszonen og de eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål. Med den moderniserede planlov er der åbnet op for omplacering og udlæg af nye sommerhusområder.

For planlægningen i kystnærhedszonen gælder endvidere, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen

Love og regler

Publikationer

Særlig begrundelse for planlægning inden for kystnærhedszonen

En kommune kan kun planlægge for ny byzone inden for kystnærhedszonen, hvis der er en såkaldt "særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse" for det. Læs mere og se eksempler

Ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen

Der skal ligge sammenhængende turistpolitiske overvejelser bag, hvis en kommune vil planlægge for nye ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen. Nye anlæg skal passes ind i de eksisterende forhold. Læs mere og se eksempler

Visuel påvirkning

Der skal oplyses om den visuelle påvirkning af kystlandskabet, så det er muligt at vurdere hvordan et projekt vil påvirke kystnærhedszonen landskabeligt. Læs mere og se afgørelser

Sommerhusområder

Der kan ikke udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen og eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål. Med den moderniserede planlov er der åbnet op for omplacering og udlæg af nye sommerhusområder.