Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kvoter på import af stålprodukter fra lande uden for EU

EU indfører beskyttelsestold (safeguard) på import af visse stålprodukter. Ikrafttrædelsesdato den 2. februar 2019 med udløb den 30. juni 2021.

Kvoter for specifikke lande og kvoter for ’andre lande’

Beskyttelsestolden (safeguard) betyder konkret, at EU både indfører landespecifikke kvoter samt en samlet kvote for ’alle andre lande’ gældende for hver af de 28 produktkategorier. Dette træder i kraft den 2. februar 2019.

Kvoten for ’alle andre lande’ er inddelt i kvartaler og såfremt kvoten ikke opbruges, overgår den overskydende kvotemængde til næste kvartal.

Figur: Indretning af kvoteordningen for et givent år:

 

Kvoterne for specifikke lande er tildelt på årsbasis, og som det ses i figuren, så kan et specifikt tredjeland, som måtte have opbrugt sin kvote, få del i kvoten tildelt ’alle andre lande’ – dette kan dog først ske i sidste kvartal i hvert af de 3 år, hvor safeguarden gælder.

Det gælder for begge kvoteordninger, at såfremt kvoterne er opbrugte, så pålægges ekstra beskyttelsestold på 25%.

I henhold til WTO-regler, skal tiltagene liberaliseres, hvilket betyder, at kvotemængderne øges med 5% hvert år. Siden 17. juli 2018, har der været indført en midlertidig safeguard. Perioden for denne tæller med, hvormed den første liberalisering af ovenstående kvoter sker den 17. juli 2019.

I bilag IV til Kommissionens gennemførelsesforordning kan du se oplysninger om de kvoter for specifikke lande samt for ’alle andre lande’.

(pdf)

Du skal ikke søge om tilladelse til at importere under kvoterne

Du kan frit importere under kvoterne uden at skulle have en tilladelse fra myndighederne.

Dog skal du være opmærksom på, at der stadig for visse jern- og stålprodukter er krav om en importlicens.

Følg udviklingen i kvoterne via Kommissionens database

 • Kvoterne tildeles efter anmodning i fortoldningsangivelsen ud fra ’først-til-mølle’-princippet.
 • Udviklingen af kvoterne fremgår af EU-Kommissionens database, som er offentlig tilgængelig og opdateres dagligt. Som importør, kan du følge med i volumen og balancen af kvoterne og se den mængde, der p.t. er til rådighed. Du skal dog være opmærksom på, at en del af kvoten i samme øjeblik kan være under behandling/tildeling af de nationale toldmyndigheder.  
 • Vejledning til EU-Kommissionens database

Følg udviklingen i kvoterne på Toldstyrelsens hjemmeside

 • Du kan også følge udviklingen i den samlede import af varekoderne i 'Toldtariffen' på skat.dk (Vælg menupunktet "toldkontingenter", vælg "søg toldkontingenter", udfyld kontingentløbenummer med KN-kode og søg. Find yderligere vejledning under 'hjælp' øverst i højre hjørne).

Vigtigt: Undgå at betale beskyttelsestold

For at undgå at betale beskyttelsestold kræver det, at du i fortoldningsangivelsen angiver kontingentbeløbenummer m.m. Se afsnittet "Sådan udfylder du fortoldningsangivelsen for at anmode om toldkontingent" nedenfor.

Vejledning: Sådan udfylder du fortoldningsan-givelsen for at anmode om toldkontingent

 • Rubrikker og koder som er særligt vigtige:
  • Rubrik 33: Varekode: 10-cifret varekode
  • Rubrik 34: Oprindelsesland
  • Rubrik 36 - præferencekode: 120
  • Rubrik 39 - det 6-cifrede kontingentnummer (løbenummer), fx 098501
  • Rubrik 44.3 - M
  • Rubrik 44.4a - præferencedokumentationstype: 0009
  • Rubrik 44.4b - nummer: "INGEN DOK"

Har du spørgsmål til toldangivelsen?

Toldstyrelsen har sammen med EU-Kommissionen ansvaret for administration af kvoterne. Har du spørgsmål til kvoteordningen, kan du sende en mail til Toldstyrelsen på toldst@toldst.dk

Lande, der ikke er omfattet af kvoteordningen

Kvoteordningen gælder ikke for Norge, Island, Liechtenstein, Botswana, Cameroun, Fiji, Ghana, Elfenbenskysten, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sydafrika og Swaziland.

EU-Kommissionens forordning og bilag

Se EU-Kommissioens forordning af 31. januar 2019 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter.


 
 • Bilag I liste over varer og KN-koder (side 58-59).
 • Bilag II oversigt over vækst i importen for varekategorierne (side 60-61).
 • Bilag III.1 liste over udviklingslande medlem af WTO (side 62).
 • Bilag III.2 liste over varer med oprindelse i udviklingslande, for hvilke tiltaget gælder (side 62).
 • Bilag IV.1 liste over konkrete varekoder og kvotemængder (side 63-71).
 • Bilag IV.2 oversigt over globale kvotemængder pr. kvartal (side 73-74).

Baggrund for safeguarden og kvoteordningen

Beskyttelsestiltaget (safeguarden) kommer på baggrund af en undersøgelse foretaget af EU-Kommissionen. Undersøgelsen viser, at importen af stål til EU har været stigende de seneste år, hvilket har været til skade for den europæiske stålproduktion.

Undersøgelsen viser også, at der er høj risiko for en yderligere stigning i importen af stål som følge af den amerikanske straftold, der blev indført 1. juni 2018. Straftolden vil med stor sandsynlighed betyde en omdirigering af stål fra det amerikanske marked til det europæiske marked.  

Den samlede kvotemængde pr. produktkategori er baseret på gennemsnittet af importen i perioden 2015-2017 + 5%.

De landespecifikke kvoter tildeles lande, der de seneste 3 år, har stået for mere end 5% af importen til EU af en produktkategori.

Den resterende mængde kvoter tildeles herefter alle andre eksporterende tredjelande og udgør dermed en ’global kvote’.

Tredjelande, hvor eksporten er faldet drastisk som følge af antidumping/antisubsidie-tiltag falder ind under denne ’resterende’ globale kvote.

Safeguarden udløber den 30. juni 2021.