Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kravene til den indsendte årsrapport

Årsregnskabsloven indeholder en række krav til udformningen og præsentation af årsrapporten. Du kan her læse nærmere om strukturen i årsrapporten

Udformning

Den godkendte og evt. reviderede årsrapport skal indsendes til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse. Alle de lovpligtige dele og de eventuelle supplerende beretninger skal fremstå som ét dokument betegnet "årsrapport". Årsrapporten skal indberettes digitalt via Regnskab 2.0 på Virk Indberet medmindre de særlige undtagelser er opfyldt.

Følgende oplysninger skal fremgå af årsrapportens forside:

 • Dokumentets betegnelse, ”Årsrapport”
 • Virksomhedens fulde navn, CVR-nummer og hjemstedsadresse
 • Regnskabsperiode
 • Navnet på dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan
 • Datoen for godkendelse af årsrapporten

Er årsrapporten undtagelsesvis ikke indberettet digitalt, skal den uden vanskeligheder kunne indlæses på elektronisk medie (indscannes) og være egnet til tydelig gengivelse efter indlæsning.

Begrebet "årsrapport" er en fællesbetegnelse for de lovpligtige bestanddele og de eventuelle frivillige supplerende beretninger, som virksomheden kan vælge at tilføje.

Årsrapporten skal som minimum for en lille virksomhed i regnskabsklasse B bestå af følgende lovpligtige bestanddele:

 • årsregnskab* og eventuelt koncernregnskab,
 • ledelsesberetning (alternativt i en note)
 • ledelsespåtegning (med mindre der kun er ét medlem af ledelsen) og
 • evt. revisionspåtegning

*Et årsregnskab skal indeholde en resultatopgørelse, balance med tilhørende noter, herunder evt. en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.

Kravene til indholdet af årsrapporten afhænger i øvrigt af, hvilken regnskabsklasse virksomheden er omfattet af.

I årsrapporten kan indføjes eventuelle frivillige supplerende beretninger, f.eks. videnregnskab, etisk regnskab og miljøregnskab. Der stilles ikke krav om revision af eventuelle supplerende beretninger, som frivilligt er medtaget i årsrapporten, men der kan dog foretages frivillig revision af disse.

Koncernregnskaber

Modervirksomheder har som udgangspunkt pligt til at udarbejde et koncernregnskab, der viser koncernen som én virksomhed. Modervirksomheder kan dog undlade at udarbejde et koncernregnskab, hvis koncernvirksomhederne på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende grænsestørrelser:

 • En balancesum på 44 mio. kr.,
 • En nettoomsætning på 89 mio. kr., og
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

Børsnoterede virksomheder kan ikke anvende denne undtagelse.

Årsregnskabslovens §§ 111-113 indeholder yderligere fritagelsesmuligheder for udarbejdelse af koncernregnskab.

Sprog

En virksomheds årsrapport skal aflægges og indsendes til Erhvervsstyrelsen på dansk (eller engelsk hvis dette er vedtaget på generalforsamlingen). Hvis virksomheden ønsker det, kan den i tillæg til den danske eller engelske tekst udarbejde en oversættelse - evt. af en autoriseret tolk - til et andet sprog.

Filialer af udenlandske virksomheder kan indsende den udenlandske virksomheds årsrapport på et andet sprog. Erhvervsstyrelsen kan dog forlange, at årsrapporten indsendes i en bekræftet oversættelse.

Udenlandske modervirksomheder kan desuden indsende et eventuelt koncernregnskab på et andet sprog.

Underskrifter

Årsrapporten skal være forsynet med dokumentation for, at årsrapporten er udarbejdet og godkendt i overensstemmelse med lovgivningen og virksomhedens vedtægter.

Dirigenten for generalforsamlingen, bekræfter ved sin underskrift på årsrapporten, at årsrapporten er godkendt af virksomhedens ansvarlige ledelsesorganer, og at den har været fremlagt og er godkendt af generalforsamlingen.

Det skal tydeligt fremgå, hvem der har udarbejdet, eventuelt revideret, godkendt og bekræftet årsrapporten.

Der stilles ikke krav om gengivelse af fysiske underskrifter, hvis årsrapporten indberettes digitalt. Den, der indberetter en digital årsrapport, indestår over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet af dirigenten og eventuelt revisor.

Hvis årsrapporten indsendes på papir til styrelsen, skal årsrapporten som minimum være underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen og eventuelt forsynet med en godkendt revisors erklæring, såfremt den godkendte revisor har foretaget revision, udvidet gennemgang, review eller har assisteret med udarbejdelsen af årsrapporten..

Det er ikke nødvendigt, at de enkelte ledelsesmedlemmers underskrift fysisk er påført den indsendte årsrapport på papir, men virksomheden skal - uanset om årsrapporten indberettes digitalt eller indsendes på papir - opbevare et eksemplar af årsrapporten, som også er underskrevet af ledelsesmedlemmerne. I forbindelse med en stikprøvekontrol kan Erhvervsstyrelsen forlange at se det underskrevne eksemplar.