Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kommuneplanlægning

Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land.

Kommuneplanen har en rolle som den bærende og afgørende oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde. Kommuneplanen dækker hele kommunens areal.

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.

Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen.

Planstrategi

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en planstrategi for kommuneplanlægningen. Planstrategi skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen i kommunen samt en beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. 

Offentlig høring

Når kommunalbestyrelsen foreslår en revision af kommuneplanen, skal det lægges ud til offentlig debat. Det kan ske enten i forbindelse med offentliggørelsen af planstrategien eller i forbindelse med offentliggørelsen af forslaget til ændring af kommuneplanen.

Herefter skal der udarbejdes et samlet forslag til kommuneplanen, som skal fremlægges i høring i minimum 8 uger. I høringsperioden har alle ret til at fremsætte indsigelser m.v. mod planforslaget.

Statslige interesser og statsligt plantilsyn

Det er Erhvervs- og Vækstministerens opgave, på vegne af hele staten, at sikre, at kommuneplanen ikke strider imod de overordnede statslige interesser. 

Derfor har Erhvervs- og Vækstministeren pligt til at gøre indsigelse mod et forslag til kommuneplan, hvis det ikke er i overensstemmelse med overordnede, statslige interesser. Erhvervs- og Vækstministerens beføjelser udøves af Erhvervsstyrelsen. 

Indsigelse mod et planforslag medfører at, forslaget først kan vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.

Læs mere om det statslige plantilsyn