Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kommanditselskaber (K/S)

Kommanditselskaber (K/S) reguleres af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. De har mindst én komplementar og én kommanditist. Begge parter kan være fysiske personer eller juridiske personer. Kommanditselskaber kræver ikke startkapital for en registrering.

Kommanditselskaber har mindst én komplementar og én kommanditist. Begge parter kan være fysiske personer eller juridiske personer. 

Komplementarerne

Komplementarerne hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Hvis der er flere komplementarer hæfter de solidarisk for virksomhedens forpligtelser.

Komplementarerne skal desuden have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser i selskabet som konsekvens af den personlige hæftelse. Komplementaren varetager som udgangspunkt selskabets ledelse, medmindre andet er bestemt i selskabets vedtægter.

Kommanditisterne

Kommanditisterne er selskabets ejere og hæfter alene med det beløb, de har indskudt i selskabet.

Komplementarens status, der bestemmer om virksomheden skal være offentligt tilgængelige og skal udarbejde og aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven.

Generelle krav til kommanditselskaber

For at etablere et kommanditselskab kræves:

 • vedtægter
 • en ledelse bestående af en direktion eller en bestyrelse og en direktion eller tilsvarende ledelsesorganer
 • at kommanditselskabet fører regnskab og indberette sin årsrapport digitalt.

Kommanditselskaber, der registreres, skal

Kommanditselskaber skal altid registreres, hvis

 • alle komplementarer er iværksætterselskaber, anpartsselskaber, aktieselskaber eller partnerselskaber eller andre typer selskaber med begrænset hæftelse.
 • alle komplementarer er interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenter eller komplementarer er enten kapitalselskaber eller registreringspligtige interessentskaber eller registreringspligtige kommanditselskaber.

Disse kommanditselskaber skal være offentligt tilgængelige og skal udarbejde og aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven.

Hvad skal du registrere, hvis alle komplementarer er selskaber?

Hvis alle komplementarer er selskaber, skal du registrere:

 • navn og eventuelle binavne på kommanditselskabet
 • kommanditselskabets adresse og øvrige kontaktoplysninger
 • Komplementarerne
 • kommanditselskabets eventuelle ledelsesmedlemmer
 • navn på revisor, med mindre kommanditselskabet har fravalgt revision af årsrapporter
 • kommanditselskabets formål
 • kommanditselskabets tegningsregel, som beskriver hvem i ledelsen, der har ret til at skrive under på kommanditselskabets vegne og dermed kan indgå forpligtende aftaler for kommanditselskabet
 • kommanditselskabets regnskabsperiode og første regnskabsår.
 • kommanditselskabets legale ejere

Dokumentation, hvis alle komplementarer er selskaber 

Du skal vedhæfte følgende dokumentation

 • vedtægter
 • Kopi af pas eller identitetskortnummer på kommanditselskabets ledelsesmedlemmer, hvis de ikke har et dansk CPR-nummer
 • Registreringsudskrift, hvis komplementaren er et udenlandsk selskab og dermed ikke har et CVR-nummer.

Hvad skal registreres, hvis nogle komplementarer er personer eller personlige virksomheder eller kommanditselskabet skal have et CVR-nummer?

Hvis ikke alle komplementarer er selskaber, skal du registrere

 • navn på kommanditselskabet
 • kommanditselskabets adresse og øvrige kontaktoplysninger
 • navne og adresser på kommanditselskabets ejere
 • afslutning af kommanditselskabets regnskabsår.

Dokumentation, hvis ikke alle komplementarer er selskaber

Du skal vedhæfte vedtægter.

Registrering og frister

Kommanditselskaber, som skal registreres som sådanne, anmeldes digitalt via Start virksomhed på Virk Indberet.

Fristen for registrering er senest 2 uger efter stiftelsen.

Ændringer af registrerede oplysninger skal registreres senest 2 uger efter beslutningen er truffet.

Gebyrer og omkostninger

Se Erhvervsstyrelsens takster for registreringer.