Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Klagevejledning

Klagevejledningen skal iagttages ved indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud.

Hvem kan klage?

Det er ikke alle, som kan indgive klage til Klagenævnet for Udbud. Kun virksomheder, som har en retlig interesse i at indgive klage, kan klage. Det vil typisk dreje sig om:

 • Virksomheder, som har overvejet at give tilbud på opgaven, men som har undladt det f.eks. på grund af indholdet af udbudsbetingelserne,
 • Virksomheder, som har anmodet om at blive prækvalificeret, men ikke blev det, eller
 • Virksomheder, som har givet tilbud på opgaven, men som ikke har fået den.

Hertil kommer, at økonomi- og erhvervsministeren har tillagt visse organisationer og myndigheder klageadgang. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er også klageberettiget.

Klagefrister

 • Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.
 • Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
  • Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
 • Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
 • Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
 • Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).
 • Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7, hvori der står:

”§ 7. Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Stk. 4. Klage over overtrædelser af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens §§ 191 og 192 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden

1) 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, og

2) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

Stk. 5. Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud med anvendelse af prækvalifikation efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens §§ 191 og 192, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

Stk. 6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ved domstolene anlægges sag om, at de regler, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

Stk. 7. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens klage over udbud omfattet af stk. 1-5 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud, inden 2 år efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.”

Krav til klagen

Et klageskrift kan bestå af et brev, som fremsendes til klagenævnet. Følgende skal fremgå af brevet:

 1. Hvem der klager.
 2. Hvilket udbud eller licitation m.v. der klages over. Er det et EU-udbud eller en licitation efter tilbudsloven?
 3. Hvad der klages over. Klageren skal formulere påstande, som præcist beskriver de overtrædelser, som indklagede efter klagerens opfattelse har gjort sig skyldig i, og som klageren ønsker klagenævnets stillingtagen til. Af hver enkelt påstand skal fremgå:
  • Den regel eller det princip, der angives at være overtrådt.
  • En præcis beskrivelse af, hvordan overtrædelsen menes at være sket. Det vil ofte være nødvendigt at henvise konkret til relevante punkter i udbudsmaterialet eller i andre bilag f.eks. tilbuddene. Det kan være en fordel at medtage særligt vigtige citater i påstanden.
  • Hver enkelt overtrædelse skal beskrives i én enkelt påstand. Påstandene må således ikke overlappe hinanden. Påstandene kan eksempelvis formuleres således:
   • Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at [ordregiveren] har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudslovens § 2 ved at afvise [klagerens] tilbud som ikke-konditionsmæssigt.
   • Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at [ordregiveren] har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudslovens § 2 ved at tildele kontrakten til [den vindende tilbudsgiver], uanset tilbuddet fra [den vindende tilbudsgiver] ikke var konditionsmæssigt, da tilbuddet ikke opfyldte mindstekrav xx, der var fastsat i udbudsmaterialet punkt x.y.z.
   • Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at [ordregiveren] har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudslovens § 2 ved at tildele kontrakten til [den vindende tilbudsgiver], idet beslutningen om tildelingen af kontrakten var behæftet med fejl / var åbenbart forkert, idet [anfør konkret hvori fejlen består, eller hvorfor tildelingen er åbenbart forkert].
   • Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at [ordregiveren] har handlet i strid med udbudslovens § xx ved [kort beskrivelse af overtrædelsen så vidt muligt med henvisning til konkrete forhold i udbudsmaterialet].
   • Klagenævnet for Udbud skal annullere [ordregiverens] beslutning af [dato] om at tildele den udbudte kontrakt til [den vindende tilbudsgiver].
 4. At ordregiveren er underrettet om klagen (se punktet ”Underretning”).
 5. At klagegebyret er betalt (se punktet ”Klagegebyr”).

Sammen med klagen fremsendes relevante bilag. Det vil typisk være udbudsmaterialet, herunder udbudsbekendtgørelsen, og ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, eller ordregiverens underretning om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med.

Bilagene skal nummereres som bilag 1, 2, 3 osv.

Klagen og bilag sendes – så vidt muligt i 2 eksemplarer – til Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Det henstilles, at klagen (som Word-fil) og bilag (så vidt muligt i kopierbare filformater) derudover også sendes elektronisk til klfu@naevneneshus.dk (max. 100 MB pr. e-mail) eller på et usb-stik (bør emballeres forsvarligt ved indsendelse).

Klagenævnet kan afvise en klage, såfremt den er uegnet til at danne grundlag for sagens behandling som følge af, at klagen ikke opfylder kravene, som fremgår af klagevejledningen.

Klagegebyr

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal der betales et klagegebyr. Reglerne om klagegebyr findes i bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud § 5, stk. 3 og 4, hvori der står:

”§ 5. …

Stk. 3. Ved indsendelse af klage indbetales et gebyr på 10.000 kr., jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Ved indsendelse af klage, hvor der klages over en overtrædelse af følgende retsakter, indbetales et gebyr på 20.000 kr.:

1) Udbudslovens afsnit I-III.

2) Bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.

3) Bekendtgørelse nr. 1625 af 15. december 2015 om tildeling af koncessionskontrakter

4) Bekendtgørelse nr. 892 af 17. august 2011 om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1293 af 12. november 2013.”

Gebyret kan indbetales på klagenævnets konto i Danske Bank:

Reg.nr. 0216, konto nr. 4069209521.

IBAN code: DK41 0216 4069 2095 21. Swift code: DABADKKK

Når gebyret indbetales på det oplyste kontonummer, anføres følgende som bemærkning: ”Klagenævnet for Udbud, [virksomhedens navn]”. Dokumentation for bankoverførslen skal vedlægges klageskriftet.

Følgende anføres i klageskriftet:

 • At gebyret betales ved overførsel.
 • Registrerings- og kontonummer til den konto, hvortil klagegebyret eventuelt kan tilbageføres.

Underretning

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

Når der i klagen er nedlagt påstand om annullation [af tildelingsbeslutningen]*, fremsender klagenævnet klageskriftet uden bilag til den vindende tilbudsgiver. Såfremt klageren er af den opfattelse, at dele af klageskriftet er undtaget aktindsigt efter undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens § 23 – 35, skal dette oplyses til klagenævnet i forbindelse med fremsendelse af klagen.

Standstill

Ordregiveren skal afholde en obligatorisk standstill-periode på enten 10 eller 15 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretningen til tilbudsgiverne om kontrakttildelingen. Hvis underretningen er sket ad elektronisk vej (e-mail), må ordregiveren tidligst indgå kontrakt efter udløbet af en standstill-periode på 10 kalenderdage. Hvis underretningen er sket pr. brev, må ordregiveren tidligst indgå kontrakt efter 15 kalenderdage. Ordregiveren skal endvidere afholde en obligatorisk standstill-periode på 10 kalenderdage fra offentliggørelse af en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse (lov om Klagenævnet for Udbud § 4). Ordregiveren kan forlænge standstill-perioden.

Hvis ordregiveren har afsendt underretningen pr. e-mail den 1. juli, er den sidste dag i den obligatoriske standstill-periode den 11. juli, og klagen til Klagenævnet for Udbud skal derfor modtages i klagenævnet den 11. juli inden midnat, hvis klagen skal have automatisk, midlertidig opsættende virkning.

Hvis den 11. juli er en lørdag, en søndag eller en helligdag ”skubbes” standstill-periodens udløb til udgangen af den følgende arbejdsdags sidste time, jf. Rådets forordning nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter artikel 3, stk. 4. Hvis den 11. juli er en lørdag, udløber standstill-perioden derfor mandag den 13. juli ved midnat (medmindre mandag er en helligdag).

Hvis klagen modtages i klagenævnet inden udløbet af standstill-perioden, har klagen automatisk, midlertidig opsættende virkning, indtil klagenævnet har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen skal have opsættende virkning. Ordregiveren må altså ikke underskrive kontrakt, før klagenævnet har haft mulighed for at se på sagen.

Andre tilfælde af opsættende virkning

Hvis klagen ikke er omfattet af standstill-reglerne, f.eks. fordi den først indgives efter standstill-period­ens udløb, eller fordi den vedrører overtrædelse af tilbudsloven, skal klageren oplyse i klagen, om klag­eren ønsker klagen tillagt opsættende virkning, altså om det er klagerens ønske, at udbudsprocessen skal stoppes, og at ordregiveren ikke må underskrive kontrakten, før klagenævnet har truffet endelig afgørelse i sagen.