Foto: EU flag på europakort

Klagenævnet for Udbud

Erhvervsstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnets hovedopgave er at behandle klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af udbudsloven, EU's udbudsdirektiver, EUF-traktaten og de heraf afledte principper om ligebehandling og gennemsigtighed m.v. og tilbudsloven.

Klagenævnet er nedsat med det formål at opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til kontroldirektiverne. Klagenævnet for Udbud består af et formandskab på 8 dommere, dvs. klagenævnets formand og 7 næstformænd og af et antal sagkyndige medlemmer.

I den enkelte sag sammensættes klagenævnet af ét medlem af formandskabet, der fungerer som formand for nævnet i sagen, samt ét af de sagkyndige medlemmer. Klagenævnets formand kan i særlige tilfælde beslutte at udvide antallet af medlemmer blandt formandskabet og sagkyndige, der skal deltage i afgørelsen af sagen.

Om Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud er et uafhængigt organ. Nævnets uafhængighed sikres ved sammensætningen og ved, at nævnets kendelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Adresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, København Ø Telefon 3529 1095 - E-mail klfu@erst.dk