Hvidvask

Inwema IVS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Inwema IVS.

  • 8. august 2017
  • Inwema IVS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 8. august 2018 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Inwema IVS, CVR-nummer 38229885.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Inwema IVS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering efter hvidvaskloven § 7, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover Inwema IVS at opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at Inwema IVS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, forud for registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af konkrete kundesager kunne konstatere, at virksomheden ét tilfælde ikke tilstrækkeligt havde klarlagt en kundes ejer- og kontrolstrukturen, samt indhentet og kontrolleret identitetsoplysninger på de reelle ejere.