Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Information om adgangen til at blive statsautoriseret revisor

Tilmelding til revisoreksamen sker hos FSR – danske revisorer. Her kan du læse mere om kravene for at kunne tilmelde sig til revisoreksamen.

Læs her hvilke krav du skal opfylde for at kunne indstille dig til revisoreksamen i henhold til eksamensbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1045 af 30. juni 2016 om eksamener m.v. for godkendte revisorer)

For at kunne indstille sig til den skriftlige prøve ved revisoreksamen kræves på tidspunktet for fristen for tilmelding (1. juni):

  1. at revisorkandidateksamen (cand.merc.aud.) er bestået, eller
  2. at en anden kandidateksamen er bestået, og at kravene i § 3, stk. 1 og 2, er opfyldt, og
  3. deltagelse i mindst 3 år efter det fyldte 18. år i udførelse af opgaver, der navnlig vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer under tilsyn af en godkendt revisor, og således at mindst et år er foregået efter, at kandidatuddannelsen er bestået, og mindst to år har ligget inden for de seneste tre år forud for fristen for tilmelding til revisoreksamen

Erhvervsstyrelsen kan undtage fra kravet i pkt. 3. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 1. maj i det pågældende år, via Dispensationsblanketten.  

Skriftlig prøve ved revisoreksamen

Den skriftlige revisoreksamen består af 3 moduler, som afholdes i andet halvår (sædvanligvis august/september) med mindst 10 dages mellemrum. Modulerne skal være bestået inden for en periode på fire år.

Modul A har en varighed af to timer og dækker områderne etik og uafhængighed.
(Hjemlen i eksamensbekendtgørelsens § 10. stk.3, til at anvende multiple choice opgaver er ikke udnyttet).

Modul B har en varighed af seks timer og dækker områderne revisionspåtegninger og andre erklæringer på regnskaber.

Modul C har en varighed af fire timer og dækker områderne andre erklæringer, skatteret, selskabsret og erhvervsret.

Ansøgning om indstilling til den skriftlige og mundtlige prøve skal være FSR- danske revisorer i hænde senest den 1. juni i det pågældende år.

Mundtlig prøve ved revisoreksamen

For at kunne deltage i den mundtlige prøve kræves, at pågældende har bestået de tre moduler ved den skriftlige prøve. Tilmelding til den mundtlige prøve skal ske senest 3 år efter, at den skriftlige prøve er bestået.

Den mundtlige prøve afholdes to gange om året, henholdsvis i første halvår og andet halvår. Prøverne afholdes sædvanligvis i juni og november måned. Tilmelding til den mundtlige prøve sker til FSR – danske revisorer. Tilmelding til den skriftlige prøve er automatisk tilmelding til den mundtlige prøve ved revisoreksamen samme år.

Frister for dispensationsansøgninger og tilmelding til prøver

Ansøgning om dispensation indsendes via Dispensationsblanketten

Tilmelding til prøver/eksamener sker til FSR - danske revisorer

Overblik

FristEmneHvem skal
ansøges?
Bestemmelse
i eksamens-bekendt-
gørelsen
1. MARMundtlig revisor-
eksamen
max. 3 år efter
bestået skriftlig
(sommer)

Eksamens-
udvalget

§ 7, stk. 3
1. MAR4. forsøg mundtlig
revisoreksamen
Eksamens-
udvalget
§ 7, stk. 3
1. APRTilmelding
mundtlig
revisoreksamen
sommer

FSR –
danske revisorer

§ 5, stk. 2, 
sidste pkt.
15. APRFramelding
mundtlig
revisoreksamen
FSR –
danske revisorer
§ 5, stk. 5,
1. pkt.
1. MAJDispensation fra krav
til praktisk
erfaring

Erhvervs-
styrelsen

(indsendes gennem Dispensationsblanketten)
§ 3, stk. 2,
2. pkt.
1. MAJ4. forsøg til et
modul
Eksamens-
udvalget

§ 6, stk. 3.

1. MAJ3 moduler på 4 årEksamens-
udvalget
§ 6, stk. 4
1. JUNTilmelding skriftlig
revisoreksamen
FSR –
danske revisorer
§ 5, stk. 2

JUL /AUG: 7 kalenderdage
før eksamination

Framelding
skriftlig
revisoreksamen

FSR –
danske revisorer
§ 5, stk. 3

1. SEP

Mundtlig revisor-
eksamen
max. 3 år efter
bestået skriftlig
(vinter)
Eksamens-
udvalget
§ 7, stk. 3
1. OKTTilmelding
mundtlig
revisoreksamen
FSR -
danske revisorer
§ 5, stk. 2,
sidste pkt
15. OKTFramelding
mundtlig
revisoreksamen
(vinter)
FSR -
danske revisorer
§ 5, stk. 5
  • Anmodning om dispensation fra krav om 3 års praktisk erfaring ved tilmelding til eksamen

Erhvervsstyrelsen kan undtage fra bestemmelsen om, at kandidaten skal have opnået 3 års praktisk erfaring under tilsyn af en godkendt revisor, hvor mindst 1 år er opnået efter bestået CMA (el. lign.). Det er fast praksis, at der gives dispensation, hvis den fulde erfaring er opnået på tidspunktet for de skriftlige eksameners begyndelse. Det er endvidere fast praksis, at der maksimalt kan medregnes 1 års erfaring for praktisk erfaring opnået i et andet land. Den godkendte tid afhænger af de nærmere omstændigheder for den udenlandske praktiske erfaring. I begge situationer skal der søges dispensation. Anmodning om dispensation indsendes via Dispensationsblanketten senest den 1. maj det pågældende år.

  • Anmodning om 4. forsøg ved skriftlig eksamen

Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen om, at en person, der tre gange har påbegyndt et modul, ikke igen kan indstille sig til modulet. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. maj det pågældende år.

  • Anmodning om dispensation fra kravet om at de skriftlige moduler skal bestås inden for en periode på fire år

Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen om, at alle tre moduler skal være bestået inden for en periode på fire år. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. maj det år, hvor pågældende indstiller sig til sidste modul. Eksamensudvalget fortolker bestemmelsen således, at de tre moduler skal være bestået inden for fire kalenderår.

En person, der har bestået et modul tidligere end fire år, forinden det tredje modul bestås, har (uden ansøgning herom) tre nye forsøg til at bestå det pågældende ”forældede” modul.

  • Anmodning om 4. forsøg til den mundtlige prøve

Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen om, at en person, der tre gange har påbegyndt den mundtlige prøve, ikke kan indstille sig til prøven igen. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. marts for prøven i første halvår og senest den 1. september for prøven i andet halvår.

Det er fast praksis, at der gives dispensation til den, der har bestået mindst et af de tre moduler.

  • Anmodning om indstilling til den mundtlige prøve senere end tre år efter bestået skriftlig prøve

Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen om, at indstilling til den mundtlige prøve skal ske senest tre år efter bestået skriftlig prøve. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. marts for prøven i første halvår og senest den 1. september for prøven i andet halvår.

  • Anmodning om dispensation fra kravet om, at den mundtlige prøve skal bestås senest fire år efter, at pågældende indstillede sig første gang til den mundtlige prøve

Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen om, at den mundtlige prøve skal bestås senest fire år efter, at pågældende første gang indstillede sig til den mundtlige prøve. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. marts for prøven i første halvår og senest den 1. september for prøven i andet halvår.

(Kravet om, at den mundtlige prøve skal bestås senest fire år efter, at pågældende første gang indstillede sig til den mundtlige prøve, gælder ikke for personer, der har været indstillet til den mundtlige prøve før den 1. januar 2014.)

Særlig adgang for at indstille sig til revisoreksamen

En person, der har bestået cand.merc.aud. eksamen efter den 31. december 2005, men tidligere end den 1. januar 2012, kan i henhold til eksamensbekendtgørelsens § 19, stk. 5, indstille sig til revisoreksamen, hvis pågældende på tidspunktet for fristen for tilmelding til prøven opfylder følgende betingelser(Bemærk! Dette er en mulighed for kandidater, som ikke opfylder betingelserne ovenfor):

Der er højst forløbet 8 år efter udløbet af det kalenderår, hvori pågældende bestod cand.merc.aud. eksamen

Pågældende har, under tilsyn af en godkendt revisor, i mindst 3 år efter det fyldte 18. år deltaget i udførelsen af opgaver, der navnlig har vedrørt revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer, og således at mindst 2 år er foregået efter bestået adgangsgivende teoretisk eksamen.

Særligt for registrerede revisorer

En registreret revisor, der er godkendt og optaget i revisorregisteret, kan blive godkendt som statsautoriseret revisor, hvis pågældende består modul B og C samt den mundtlige prøve til revisoreksamen, jf. § 20 i eksamensbekendtgørelsen. Der kræves ikke dispensation for at kunne indstille sig til eksamen. Tilmelding sker som ordinær eksamenstilmelding hos FSR – danske revisorer.