Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Information om adgangen til at blive registreret revisor

For at blive godkendt som registreret revisor skal ansøgeren bestå Kvalifikationseksamen. Kvalifikationseksamen indeholder en skriftlig og en mundtlig prøve.

Ansøgning om indstilling til den skriftlige prøve 2017 skal indsendes senest den 1.marts 2017 til FSR – danske revisorer.

Ansøgning om deltagelse alene i den mundtlige prøve i årene 2016-2019 skal indsendes senest den 1. oktober det pågældende år.

For at kunne indstille sig første gang til kvalifikationseksamen i 2017 kræves yderligere en tilladelse fra Eksamensudvalget. Ved behandlingen af en ansøgning om at indstille sig for første gang forventes Eksamensudvalget at lægge vægt på:

  • at ansøgerens hidtidige erhvervs- og uddannelsesforløb peger i retning af, at den pågældende har disponeret efter at kunne blive registreret revisor,
  • at ansøgeren ikke på et tidligere tidspunkt kunne tilmelde sig kvalifikationseksamen, og
  • at ansøgeren ikke har mulighed for at indstille sig til revisoreksamen.

Ansøgning om at indstille sig første gang til kvalifikationseksamen indsendes til Eksamensudvalget.

En kandidat, der efter 2014 havde resterende forsøg til den skriftlige kvalifikationseksamen, mister sin ret til at anvende de resterende forsøg, hvis pågældende ikke har indstillet sig til den skriftlige kvalifikationseksamen hvert år efter 2014, så længe han/hun har resterende forsøg. . Eksamensudvalget kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra dette krav.

Ansøgning om dispensation indsendes til Eksamensudvalget.

Tilsvarende gælder for en kandidat, der i 2015 eller 2016 med den daværende Revisorkommissions tilladelse har indstillet sig første gang til den skriftlige kvalifikationseksamen. Adgangen til at anvende resterende forsøg mistes, hvis kandidaten ikke indstiller sig til prøven hvert år, så længe der er resterende forsøg. Eksamensudvalget kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra dette krav.

Ansøgning om dispensation indsendes til Eksamensudvalget.

Den skriftlige kvalifikationseksamen afholdes sidste gang i 2017.

Efter 2017 kan en kandidat indstille sig til den skriftlige prøve til Revisoreksamen (statsaut. rev.) med henblik på at opnå godkendelse som statsautoriseret revisor, hvis vedkommende opfylder følgende tre betingelser:

  • Pågældende har været indstillet til den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen i et eller flere år uden at bestå,
  • Pågældende har været indstillet til den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen hvert år, siden pågældende indstillede sig til prøven første gang, 
  • Pågældende har ikke indstillet sig tre gange til den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen,

Hvert forsøg til den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen tæller i så fald som et forsøg til hvert af de tre moduler til den skriftlige prøve til Revisoreksamen. (Har alene betydning for personer, der ikke opfylder betingelserne for at indstille sig til Revisoreksamen.)

Den mundtlige kvalifikationseksamen afholdes sidste gang i 2019.

Frister for dispensationsansøgninger

Ansøgning om dispensation indsendes til Eksamensudvalget

Indstilling til den mundtlige prøve skal ske senest tre år efter, at den skriftlige prøve er bestået. Eksamensudvalget kan dog dispensere herfra.

Ansøgning om dispensation fra bestemmelserne i eksamensbekendtgørelsens § 23, nr. 2 eller 3, (betingelser for tilmelding til kvalifikationseksamen) eller § 26, stk. 2, (fjerdegangsdispensation til skriftlig kvalifikationseksamen) skal være modtaget i eksamensudvalget senest den 1. februar det pågældende år.

Ansøgning om dispensation fra bestemmelsen i eksamensbekendtgørelsens § 26, stk. 2, (fjerdegangsdispensation til mundtlig kvalifikationseksamen) skal være modtaget i eksamensudvalget senest den 1. september det pågældende år.

Der er ikke frister for øvrige dispensationsanmodninger. Af praktiske årsager skal dispensationsanmodningen dog være modtaget i så god tid, at eksamensudvalgets behandling kan afsluttes inden eksaminationens afholdelse.

Tidligere års skriftlige opgaver

Bedømmelse af den skriftlige kvalifikationseksamen 2016

Eks.nr. Bedømmelse
1 Bestået
2 Bestået
3 Bestået
5 Ikke bestået
6 Bestået
7 Ikke bestået