Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Indsatspuljen

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne - Indsatspuljen.

Ressortansvaret for Indsatspuljerne er ved Kongelig resolution af 28. juni 2015 overført fra det nu nedlagte Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter til Erhvervsministeriet.

Puljens formål og beskrivelse

Med det formål at styrke bosætningen i landdistrikterne afsatte det daværende Indenrigs- og Socialministerium i 2010 en statslig pulje på 150 mio. kr. til efter ansøgning at yde tilskud til kommuner med henblik på at styrke indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne.

I 2011 afsatte Indenrigs- og Sundhedsministeriet yderligere 100 mio. kr. til at fortsætte indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne. Midlerne kan anvendes til at yde tilskud til opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering, udgifter ved kommunens medvirken ved oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald mv. på private grunde samt til den kommunale andel af den almindelige byfornyelsesindsats i landdistrikter.

Målgruppe

Kommuner i yderområder efter nærmere fastsatte kriterier.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er udløbet, hvorfor der ikke kan ansøges om midler fra Indsatspuljerne 2010 og 2011.