Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvem gør hvad i det danske plansystem

Planloven fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem ervhervs- og vækstministeren og 98 kommunalbestyrelser.

Staten afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner.

Al fysisk planlægning i Danmark er forankret i planloven, som hviler på grundelementerne fra planlovreformen i 1970'erne om decentralisering af beslutningskompetencen og inddragelse af offentligheden i planlægningsprocessen.

Erhvervs- og vækstministerens rolle

Staten skal sikre overordnede planhensyn og har ansvaret for de særligt komplicerede plansager. Erhvervs- og vækstministeren udarbejder blandt andet landsplandirektiver for konkrete geografiske områder, der skal sikre nationale interesser.

Både regioner og kommuner skal tage hensyn til de statslige interesser, som miljøministeren udgiver en oversigt over hvert fjerde år.
Se oversigt over statens interesser

Erhvervs- og vækstministeren, ved Erhvervsstyrelsen, har pligt til at gøre indsigelse mod et kommunalt planforslag, hvis det strider mod overordnede statslige interesser.

Regionernes rolle

Regionerne har tidligere bl.a. haft til opgave at udarbejde langsigtede udviklingsstrategier, som skulle sikre sammenhæng mellem statens og kommunernes planlægning og forskellige beskæftigelses- og udviklingsstrategier mm. Ved en ændring af planloven i 2013 samledes den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi i en regional vækst- og udviklingsstrategi, der er indarbejdet i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, mens de regionale udviklingsplaner og hovedparten af regionernes beføjelser er udgået af planloven.

Kommunernes rolle

Kommunerne har ansvaret for at planlægge for byerne og for det åbne land. Det gør de gennem langsigtede kommuneplaner, der suppleres med firårige planstrategier, og gennem lokalplaner, der gør de overordnede udviklingsstrategier konkrete i de relevante områder i kommunen.

Det er i praksis kommunerne, der planlægger, hvordan danske byer og landskaber udvikler sig, men det sker inden for de overordnede retningslinjer og strategier, som staten og regionerne udstikker.
Læs mere om kommuneplanlægningen