Hvad støtter EDIDP?

EDIDP støtter europæisk udvikling af forsvarsprodukter og - teknologier med 500 mio. i 2019 og 2020.

 • Opdateret 11. januar 2021

De enkelte projektkategorier som EDIDP udmønter støtte til i hhv. 2019 og 2020 er beskrevet i Kommissionens arbejdsprogram.

Støtten vil blive udmøntet som tildeling til formålsbestemte aktiviteter under konkrete opslag (calls for proposals). Programmet for 2020 indeholder i alt 12 calls, som kan findes på Kommissionens portal for forskning og innovation.

Hvert call specificerer Kommissionens vejledende budget samt de topics, som er dækket af opslaget. For hvert call præciseres endvidere:

 • udfordringen som ønskes håndteret
 • omfanget samt de formålsbestemte aktiviteter
 • de væsentligste krav (high-level requirements) der skal imødekommes
 • samt den forventede virkning/effekt af den udførte aktivitet

Enkelte projektkategorier samt tilhørende calls kan dække flere forskellige emner (topics). Her er det vigtigt at notere sig, at en ansøgning kun kan rettes mod ét topic, men at der godt kan indleveres flere ansøgninger på tværs af forskellige topics.

Arbejdsprogrammets opbygning:

Antal

 

17 kategorier

Fx "4.3.4 Future naval platforms and related technologies"

21 calls

Fx "Cyper situational and defence capabilities, military ntworks and technologies for secure communikation and information sharing"

~ 50 topics

Fx "EDIDP-CSAMN-SSC-2019: Software suite enabling real-time cyber defence situational awareness for military decision-making"

Bemærk

Arbejdsprogrammet indeholder en særskilt kategori, som er specifikt dedikeret til SMV'er.

Bemærk 
Arbejdsprogrammet indeholder en særskilt kategori, som er specifikt dedikeret til SMV'er.

De formålsbestemte aktiviteter (targeted activities), som der udmøntes støtte til, er defineret og beskrevet mere detaljeret i de tilhørende calls og kan være specifikke for et givent topic. Et projektforslag skal således rette sig mod de formålsbestemte aktiviteter. Under de fleste calls er det dog tilladt at foreslå yderligere sideaktiviteter også omtalt som upstream eller downstream aktiviteter.
 
Overordnet set retter aktiviteterne sig mod gennemførelsen af en eller flere af følgende udviklingsfaser:

 • undersøgelser, såsom gennemførlighedsundersøgelser og andre ledsageforanstaltninger
 • design af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi såvel som de tekniske specifikationer bag designet, herunder deltestning med henblik på risikominimering i et industrielt eller repræsentativt miljø
 • systemprototypefremstillingen af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi
 • test af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi
 • kvalificeringen af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi
 • certificeringen af et forsvarsprodukt, en materiel eller immateriel komponent eller teknologi
 • udviklingen af teknologier eller aktiver, der øger effektiviteten gennem forsvarsprodukters og -teknologiers livscyklus.

De forskellige aktivitetstyper er uddybende beskrevet i Kommissionens vejledning til ansøgere.

Herunder grafisk illustration af calls med underliggende topics og aktiviteter.

Grafisk visualisering af tabel

Ansøgningsfrist

Frist for ansøgninger til uddelinger i 2020 er den 1. december 2020..

Kontakt Team Forsvarsindustri