Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

CVR samler og udstiller data

Det Centrale Virksomhedsregister indeholder aktuelle og historiske oplysninger om alle danske virksomheder. Data fra CVR er offentligt tilgængelige.

Siden 1999 har det Centrale Virksomhedsregister (CVR) været det autoritative register for grunddata om alle registrerede virksomheder. Data stammer fra virksomhedernes egne registreringer og offentliggøres bl.a. via CVR på Virk. Der er også foreninger og offentlige myndigheder registreret i CVR.

Tidligere blev virksomhedsoplysninger gemt i forskellige registre hos forskellige styrelser. Man kunne komme ind til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og finde oplysninger om kapitalselskaber på mikrofilm, men oplysninger om personligt ejede virksomheder eller om produktionsenheder var ikke offentligt tilgængelige.

Formål
 

§ 2. Det Centrale Virksomhedsregister har til formål at

 1. indeholde grunddata om juridiske enheder, der er erhvervsdrivende eller arbejdsgivere, og de dertil knyttede produktionsenheder,
 2. foretage en entydig nummerering af de i registret optagne juridiske enheder og produktionsenheder, og
 3. stille grunddata til rådighed for offentlige myndigheder og institutioner samt private.

Læs hele CVR-loven

CVR indeholder oplysninger om:

 • Enhedens CVR-nummer
 • Navn og adresse
 • Start- og evt. ophørstidspunkt
 • Virksomhedsform
 • Markering af evt. reklamebeskyttelse
 • Kreditoplysninger
 • Branche og evt. bibrancher
 • Evt. kontaktoplysninger
 • Evt. antal ansatte
 • Fuldt ansvarlige deltagere, stiftere, ledelsesmedlemmer og kapitalejere
  • Navn, adresse og titel
  • CPR- eller CVR-nummer (CPR-nummer videregives ikke til private)
 • Tilknyttede produktionsenheder
  • Enhedens p-nummer
  • Navn og adresse
  • Start- og evt. ophørstidspunkt
  • Markering af evt. reklamebeskyttelse
  • Branche og evt. bibrancher
  • Evt. kontaktoplysninger
  • Evt. antal ansatte

Læs mere om CVR-numre og p-numre eller om personoplysninger i CVR.

Oplysninger fra andre erhvervsregistre

Når du slår en virksomhed op i CVR på Virk finder du også data, som skal registreres og offentliggøres i henhold til anden lovgivning end CVR-loven, fx grønlandske virksomheder, selskabsdata (binavne, formål, tegningsregel, kapital- og ejerforhold mv.) og liberale erhverv (godkendte ejendomsmæglere og revisorer) mv.

Du kan også hente eller bestille årsrapporter, vedtægter, generalforsamlingsprotokollater og en lang række andre dokumenter, som ikke er omfattet af CVR-loven.

Det fremgår ikke, om oplysningerne er registreret i henhold til CVR-loven eller anden lovgivning. For det meste vil det ikke være vigtigt for en bruger at vide, hvilket register oplysningerne kommer fra, men det forklarer, hvorfor nogle oplysninger ikke fremgår på alle enheder. Personligt ejede virkomheder registrerer fx ikke formål og tegningsregel eller indsender årsrapporter. Og der bliver vist andre oplysninger om en person, der er registreret som revisor, end om en person, der er registreret som bestyrelsesmedlem.

Brug og videregivelse af data

Du må bruge, udstille og videregive oplysninger fra CVR under de regler og betingelser, der følger af CVR-loven og CVR-bekendtgørelsen. Det medfører særligt, at du skal respektere eventuel reklamebeskyttelse, som virksomheder har registreret (se nedenfor). I App Market på Virk Data kan du se, hvordan andre har brugt data fra CVR til at udvikle nye digitale værktøjer.

Virksomheder, der ikke ønsker, at de oplysninger, de har registreret i CVR, anvendes til direkte markedsføring, kan registrere reklamebeskyttelse. Når du bruger data fra CVR, skal du derfor kontrollere, og en given virksomhed er reklamebeskyttet, hvis du påtænker at rette henvendelse til virksomheden i markedsføringsøjemed. Derudover skal du også, når du videregiver oplysninger fra CVR om reklamebeskyttede enheder, sikre, at det ved videregivelsen klart er markeret, at enheden er beskyttet:

§ 19. Juridiske enheder og produktionsenheder kan registrere, at de ønsker reklamebeskyttelse. Markeringen af, at en enhed er reklamebeskyttet, offentliggøres i registeret.

Stk. 2. Reklamebeskyttelse efter stk. 1 medfører, at grunddata, som juridiske enheder og produktionsenheder har registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, ikke må benyttes af private juridiske enheder med henblik på direkte markedsføring.

Stk. 3. For juridiske enheder og produktionsenheder, der har registreret, at de ønsker reklamebeskyttelse, jf. stk. 1, må grunddata, som har karakter af kontaktoplysninger, alene videregives til tredjemand, hvis det i forbindelse med videregivelsen klart markeres over for modtageren, at enheden er beskyttet.