Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

CVR samler og udstiller data

Det Centrale Virksomhedsregister indeholder aktuelle og historiske oplysninger om alle danske virksomheder. Data fra CVR er offentligt tilgængelige.

Siden 1999 har det Centrale Virksomhedsregister (CVR) været det autoritative register for grunddata om alle registrerede virksomheder. Data stammer fra virksomhedernes egne registreringer og offentliggøres bl.a. via CVR på Virk. Der er også foreninger og offentlige myndigheder registreret i CVR.

Tidligere blev virksomhedsoplysninger gemt i forskellige registre hos forskellige styrelser. Man kunne komme ind til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og finde oplysninger om kapitalselskaber på mikrofilm, men oplysninger om personligt ejede virksomheder eller om produktionsenheder var ikke offentligt tilgængelige.

Formål
 

§ 2. Det Centrale Virksomhedsregister har til formål at

 1. indeholde grunddata om juridiske enheder, der er erhvervsdrivende eller arbejdsgivere, og de dertil knyttede produktionsenheder,
 2. foretage en entydig nummerering af de i registret optagne juridiske enheder og produktionsenheder, og
 3. stille grunddata til rådighed for offentlige myndigheder og institutioner samt private.

Læs hele CVR-loven

CVR indeholder oplysninger om:

 • Enhedens CVR-nummer
 • Navn og adresse
 • Start- og evt. ophørstidspunkt
 • Virksomhedsform
 • Markering af evt. reklamebeskyttelse
 • Kreditoplysninger
 • Branche og evt. bibrancher
 • Evt. kontaktoplysninger
 • Evt. antal ansatte
 • Fuldt ansvarlige deltagere, stiftere, ledelsesmedlemmer og kapitalejere
  • Navn, adresse og titel
  • CPR- eller CVR-nummer (CPR-nummer videregives ikke til private)
 • Tilknyttede produktionsenheder
  • Enhedens p-nummer
  • Navn og adresse
  • Start- og evt. ophørstidspunkt
  • Markering af evt. reklamebeskyttelse
  • Branche og evt. bibrancher
  • Evt. kontaktoplysninger
  • Evt. antal ansatte

Læs mere om CVR-numre og p-numre eller om personoplysninger i CVR.

Oplysninger fra andre erhvervsregistre

Når du slår en virksomhed op i CVR på Virk finder du også data, som skal registreres og offentliggøres i henhold til anden lovgivning end CVR-loven, fx grønlandske virksomheder, selskabsdata (binavne, formål, tegningsregel, kapital- og ejerforhold mv.) og liberale erhverv (godkendte ejendomsmæglere og revisorer) mv.

Du kan også hente eller bestille årsrapporter, vedtægter, generalforsamlingsprotokollater og en lang række andre dokumenter, som ikke er omfattet af CVR-loven.

Det fremgår ikke, om oplysningerne er registreret i henhold til CVR-loven eller anden lovgivning. For det meste vil det ikke være vigtigt for en bruger at vide, hvilket register oplysningerne kommer fra, men det forklarer, hvorfor nogle oplysninger ikke fremgår på alle enheder. Personligt ejede virkomheder registrerer fx ikke formål og tegningsregel eller indsender årsrapporter. Og der bliver vist andre oplysninger om en person, der er registreret som revisor, end om en person, der er registreret som bestyrelsesmedlem.

Brug og videregivelse af data

Du må frit bruge, udstille og videregive oplysninger fra CVR - under respekt af evt. reklamebeskyttelse (se nedenfor). I App Market på Virk Data kan du se, hvordan andre har brugt data fra CVR til at udvikle nye digitale værktøjer.

Virksomheder, der ikke ønsker at deres oplysninger i CVR bruges til uopfordrede henvendelser, kan registrere sig som reklamebeskyttede. Når du bruger data fra CVR, skal du respektere reklamebeskyttelsen. Når du videregiver oplysninger om reklamebeskyttede enheder til trediepart, skal du også sikre, at de vil respektere reklamebeskyttelsen:

§ 19. Juridiske enheder kan give skriftlig meddelelse om, at de ønsker reklamebeskyttelse. Dette medfører, at Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata om enhederne eller dertil knyttede produktionsenheder ikke må benyttes til reklamehenvendelser eller andre henvendelser fra private juridiske enheder, der ikke har specifik hjemmel i lov, regler udstedt i medfør af lov eller samtykke. Oplysning herom optages i registret.
Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan alene videregive grunddata om enheder, som er beskyttet efter stk. 1, såfremt modtageren skriftligt erklærer,

 1. at ønsket om beskyttelse vil blive respekteret,
 2. at modtageren ved videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til tredjemand klart vil tilkendegive over for denne, at enheden er beskyttet, og
 3. at modtageren ved videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til tredjemand vil indhente en skriftlig erklæring fra tredjemand om, at denne vil overholde betingelserne i dette stykke.

Stk. 3. Grunddata, som er modtaget med en markering om reklamebeskyttelse, må ikke benyttes eller videregives i strid med stk. 1, 2. pkt., eller i strid med den erklæring, der afgives efter stk. 2.