Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hovedstadsområdet (Fingerplanen)

Bestemmelserne i planlovens kapitel 2 c sikrer en særlig statslig regulering af den kommunale planlægning i de 34 kommuner i hovedstadsområdet – dels gennem regler i loven til kommuneplanlægningen, dels gennem en præcisering af disse regler i særlige landsplandirektiver for hovedstadsområdet.

Landsplandirektiver er bekendtgørelser, hvormed erhvervsministeren på regeringens vegne kan fastsætte bindende rammer for den kommunale planlægning. Disse rammer fyldes efterfølgende ud med bl.a. kommune- og lokalplaner.

Landplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning (Fingerplanen)

Det mest velkendte landsplandirektiv er Landplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning (Fingerplanen).

Siden 1947 har Fingerplanen dannet den overordnede ramme for fysisk planlægning i hovedstadsområdet. Fingerplanens grundlæggende idé er på den ene side at koncentrere boliger, handel, industri, offentlige institutioner mv. omkring en veludbygget infrastruktur i fingerbyen. Områderne udenfor fingerbyen forbeholdes på den anden side mindre bysamfund, grønne kiler, landbrug og skov mv.

Efter strukturreformen i 2007, hvor først miljøministeren og siden 2015 erhvervsministeren overtog ansvaret for den regionale planlægning i hovedstadsområdet, er Fingerplanen blevet udmøntet i Landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning. Landsplandirektivet blev udstedt første gang i 2007 og efterfølgende revideret i 2013 og 2017. 

Læs mere om:

Den igangværende revision af Fingerplanen 

Den gældende Fingerplan 2017(pdf)

Fingerplan 2013 (pdf)

Fingerplan 2007 (pdf)

Andre landsplandirektiver vedr. hovedstadsområdet

Udover Fingerplanen findes der yderligere en række landsplandirektiver for specifikke plantemaer eller for specifikke lokaliteter i hovedstadsområdet.

Detailhandel i hovedstadsområdet

Landsplandirektivet fastsætter regler for bymidter, bydelscentre og aflastningsområder, herunder bymidter og aflastningsområder i hovedstadsområdet, hvori der kan etableres udvalgsvarebutikker over 2.000 m2.

Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet (pdf)

Anvendelse af Sjælsmark Kaserne

Landsplandirektivet fastlægger regler for anvendelse af Sjælsmark Kaserne som asylcenter.

Landsplandirektivet for Sjælsmark Kaserne

Nye sommerhusgrunde

Landsplandirektivet udlægger bl.a. nye sommerhuse i Frederikssund Kommune (Over Dråby Strand), Gribskov Kommune (Vejby Strand) og Stevns Kommune (Rødvig).

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen (pdf)

Krydstogtterminal Nordhavn

Landsplandirektivet betød, at det eksisterende anløb af krydstogtskibe ved Sundmolen i Indre Nordhavn kunne flyttes til Kronløbet i Ydre Nordhavn.

Landsplandirektiv om krydstogtterminal ved Københavns Nordhavn (pdf)

Auderødlejren åbnes for offentligheden 2009

Landsplandirektivet sikrer, at Auderødlejren genanvendes i overensstemmelse med Fingerplan 2007 og i respekt for naturen og landskabet på Arrenæs. Landsplandirektivet udgør den overordnede ramme for Halsnæs Kommunes detaljerede planlægning af området.

Landsplandirektiv om genanvendelse af Auderødlejren (pdf)

Flyvestation Værløse 2009

Landsplandirektiv afgrænser den grønne kile gennem Flyvestation Værløse og fastlægger rammer for anvendelsen af området. Landsplandirektivet udgør det overordnede grundlag for Furesø Kommunes planlægning af området.

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse (pdf)

Hvilket område dækker Fingerplanen?

Hovedstadsområdet omfatter ifølge planloven 34 kommuner: alle kommuner i Region Hovedstaden (bortset fra Bornholms Kommune), samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner i Region Sjælland.

Herunder kan du se både hvordan den oprindelige skitse af området, som Fingerplanen skulle dække, så ud og hvilke områder, der er dækket af den seneste Fingerplan fra 2013. 

1948

2013

Eksempler

Her kan du se eksempler på hvordan Fingerplanen har påvirket byplanlægningen i hovedstadsområdet:

Smørum Golfcenter. Området mellem fingrene i Fingerplanen skal opretholdes som grønne kiler med rekreative områder, så som golfbanen i Smørum. 

 

Amager motorvej. Transportkorridoren blev introduceret i 1973 og blev brugt under konstruktionen af Øresundsbroen og motorvejen over Amager. 

 

Vestskoven. Det første træ blev plantet i Vestskoven i 1967. Skoven ligger i den indre del af de grønne kiler og opdeler derved tætbebyggede forstadsområder. 

 

Ørestad Station. Når folk faktisk har et valg mellem forskellige typer transport, vælger mange mennesker at efterlade bilen hjemme og eksempelvis tage metroen, som her i Ørestaden. 

 

Kildedal Station. Stationen åbnede i 2000 som en ny station på banen til Frederikssund, og er tænkt som et sted hvor byen kan ekspandere fremover.