Hvidvask

Heiberg IVS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Heiberg IVS.

  • 3. januar 2018
  • Heiberg IVS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolmøde traf Erhvervsstyrelsen den 3. januar 2018 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Heiberg IVS, CVR-nummer 36961422.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Heiberg IVS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover Heiberg IVS, at opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at Heiberg IVS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, forud for registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af konkrete kundesager kunne konstatere, at virksomheden ét til-fælde ikke havde indhentet og gennemført kontrol af en virksomhedskundes reelle ejeres identitetsoplysninger.