Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Godkendelse af revisorer mv.

Erhvervsstyrelsen godkender henholdsvis statsautoriserede og registrerede revisorer. Du kan her læse nærmere om godkendelse, deponering, bortfald og gensidig anerkendelse af udenlandske revisorer.

Godkendelse som revisor

Revisorloven stiller følgende krav for, at en person kan blive godkendt som enten statsautoriseret eller registreret revisor:

  • bopæl i Danmark eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz,
  • myndig og ikke under værgemål,
  • forsikringsdækning mod økonomiske krav som følge af udførelsen af revisorhvervet,
  • ikke anmeldt rekonstruktionsbehandling eller konkurs,
  • i mindst 3 år efter det fyldte 18. år udført revisoropgaver i en godkendt revisionsvirksomhed.

Derudover skal pågældende have bestået eksamen for registrerede revisorer (kvalifikationseksamen) eller eksamen for statsautoriseret revisor (revisoreksamen). Kravene til de to eksaminer er reguleret i bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer. Læs mere om at blive statsautoriseret eller registreret revisor

Godkendelse kan nægtes, hvis pågældende har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. Desuden kan godkendelse nægtes under omstændigheder som anført i straffelovens § 78, stk. 2. Endeligt kan godkendelsen nægtes, hvis den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke på forsvarlig måde vil kunne varetage opgaven som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Deponering

En revisor kan deponere sin godkendelse i Erhvervsstyrelsen, hvis revisoren for en periode ikke ønsker at gøre brug af den. Revisor kan anmode om deponering på VIRK Indberet under ”Revisorregistrering” eller søg på deponering.

Revisor er ikke omfattet af revisorlovens regler om forsikring i den periode, hvor revisor har deponeret sin godkendelse.

Revisorer, der har deponeret godkendelsen, må ikke anvende titlen "statsautoriseret/registreret revisor med deponeret godkendelse". Hvis en revisor med deponeret godkendelse ønsker at oplyse om sin uddannelse, kan betegnelsen "revisor, cand. merc. aud." anvendes, hvis vedkommende har denne uddannelse.

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at hvis revisor ønsker at genoptage sin godkendelse på et senere tidspunkt, skal vedkommende i den mellemliggende periode følge reglerne om lovpligtig efteruddannelse. I modsat fald skal vedkommende bestå en særlig prøve for at blive genoptaget

Bortfald

Godkendelsen som revisor bortfalder, hvis revisor ikke længere opfylder betingelserne for at være godkendt revisor, eksempelvis hvis revisor ikke har den lovpligtige forsikring.

Fratagelse

Erhvervsstyrelsen kan fratage en revisor godkendelsen, hvis revisor har en forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. og derover. Erhvervsstyrelsen kan endvidere fratage en revisor godkendelsen, hvis revisor nægter at lade sig undergive reglerne om kvalitetskontrol, eller revisor ikke opfylder kravene om efteruddannelse.

Frakendelse, betinget frakendelse

Revisornævnet eller domstolene kan frakende revisor godkendelsen, hvis en revisor har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentaget forsømmelse i udøvelsen af opgaver efter revisorloven og de udviste forhold giver grund til at antage, at den pågældende ikke i fremtiden vil udøve opgaver efter revisorloven på forsvarlig måde.

Revisornævnet kan endvidere betinget frakende revisor godkendelsen for en periode. En betinget frakendelse medfører ikke indskrænkninger i den pågældendes muligheder for erhvervsudøvelse.

Midlertidigt forbud

Revisornævnet kan nedlægge forbud mod, at en godkendt revisor i en periode på op til 3 år ikke kan udføre visse angivne funktioner som godkendt revisor.

Genoptagelse

Ønsker du at genoptage din godkendelse, skal du ansøge herom på VIRK Indberet. Du skal samtidig sørge for at du har den påkrævede ansvarsforsikring og garantistillelse. Det er et krav, at du har gennemført den lovpligtige efteruddannelse i den periode, hvor du ikke har haft din godkendelse.
Har du ikke deltaget i efteruddannelse, der er opfylder kravene i efteruddannelsesbekendtgørelsen , kan du søge om dispensation for op til 40 timers manglende efteruddannelse.
Mangler du mere end 40 timers efteruddannelse, skal du bestå en særlig prøve, før du kan blive genoptaget som godkendt revisor. Du skal dog være opmærksom på, at du skal have været uden godkendelse i mindst 3 år, før du kan blive indstillet til denne prøve.

Gensidig anerkendelse som statsautoriseret revisor

Erhvervsstyrelsen kan godkende en person som statsautoriseret revisor, hvis den pågældende i udlandet har ret til at udføre lovpligtig revision og godtgør at have gennemført en uddannelse, der kan sidestilles med de uddannelseskrav, der stilles i Danmark. Udenlandske revisortitler, der ikke giver ret til udførelse af lovpligtig revision, kan ikke opnå gensidig anerkendelse.
For ansøgere, der i et andet EU/EØS-land har opnået ret til at udøve lovpligtig revision, foretager Erhvervsstyrelsen en undersøgelse hos de kompetente myndigheder i hjemlandet. Undersøgelsen har til formål at dokumentere, at en ansøger har ubetinget og ubegrænset ret til at udføre lovpligtig revision.

For ansøgere, der har opnået ret til at udøve lovpligtig revision i et tredjeland (dvs. et land uden for EU / EØS), skal det dokumenteres, at den pågældende har ret til at foretage lovpligtig revision og har gennemført en teoretisk og praktisk uddannelse samt aflagt en eksamen, der kan ligestilles med uddannelsen efter revisorlovens § 3. Den teoretiske del af uddannelsen vurderes af Styrelsen for International Uddannelse - den såkaldte ækvivalensvurdering – på baggrund af en anmodning fra Erhvervsstyrelsen. Hvis en ansøgers uddannelse ikke opfylder kravene fuldt ud, kan der ikke opnås gensidig anerkendelse.

Ansøgere fra såvel EU/EØS-lande som tredjelande skal inden tilmelding til egnethedsprøve godkendes af Erhvervsstyrelsen til at aflægge prøven. Egnethedsprøven afholdes af FSR – danske revisorer. Du kan læse mere om prøven her.

Ved egnethedsprøven vurderes det, om den pågældende har opnået det fornødne kendskab til de særlige danske lovregler og praksis til at kunne udøve revision her i landet på samme vilkår, som gælder for personer med danske erhvervsmæssige kvalifikationer. Egnethedsprøven er mundtlig og foregår på dansk.

Består ansøgeren egnethedsprøven, kan den pågældende godkendes som statsautoriseret revisor. Godkendelse forudsætter, at kravene til forsikring, gæld til det offentlige m.m. er opfyldt. (Se ovenfor.)

Ansøgning om at opnå godkendelse til at aflægge egnethedsprøve sker ved at sende en mail med dokumentation på uddannelsen og godkendelse fra udlandet til mutualrecognition@erst.dk