Nyhed

Gå-hjem møde for revisionsudvalg

Mødet afholdes den 27. februar kl. 16 -18 hos Erhvervsstyrelsen, hvor styrelsens nye vejledning om revisionsudvalg vil blive præsenteret. Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet og Komitéen for god selskabsledelse samt en bestyrelsesformand vil holde oplæg om reglerne for revisionsudvalg.

  • 17. januar 2018
  • Kontrol og tilsyn

Læs programmet for gå-hjem-mødet (pdf)

Vejledning om revisionsudvalg

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om fortolkning af reglerne for revisionsudvalg. Vejledningen forventes offentliggjort medio februar 2018.

Reglerne om revisionsudvalg er blevet ændret ved ændringen af revisorloven i juni 2016. Ændringen betyder, at reglerne om revisionsudvalg fremover gælder for virksomheder, der er defineret som virksomheder af interesse for offentligheden efter revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 3, dvs. børsnoterede virksomheder, pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber. Revisionsudvalgenes opgaver er derudover blevet præciseret, bl.a. som følge af den nye revisorforordning.

Erhvervsstyrelsen fik som noget nyt ansvar for at føre tilsyn med, at bl.a. revisionsudvalgene overholder de pligter, der følger af revisorloven og revisorforordningen samt regler om valg og afskedigelse af revisor i selskabslovgivningen, hvor revisordirektivets regler herom er gennemført. Finanstilsynet træder i Erhvervsstyrelsens sted, når tilsynet vedrører virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Derudover blev der i revisorloven indført mulighed for at sanktionere medlemmer af et revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden for manglende overholdelse af de pligter, som revisionsudvalget er pålagt.

De nye regler trådte i kraft den 17. juni 2016. Kravet om, at udvalgets medlemmer samlet skal have kompetencer af relevans for virksomhedens sektor, fandt dog først anvendelse fra første ordinære generalforsamling eller andet tilsvarende møde, der afholdtes efter den 31. december 2016.

Hvem henvender gå-hjem mødet sig til?

Gå-hjem mødet henvender sig til medlemmer af revisionsudvalget i virksomheder af interesse for offentligheden eller af bestyrelsen i de tilfælde, hvor en virksomheds bestyrelse varetager revisionsudvalgets funktioner.

Tid og sted

Gå-hjem mødet afholdes tirsdag den 27. februar 2018, kl. 16-18 hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Fremmøde kan ske fra kl. 15.30

Tilmelding

Tilmeldingen skal ske til Narin Kalkan, narkal@erst.dk senest den 15. februar 2018. Ved tilmeldingen skal der oplyses om navn på de personer, som deltager i gå-hjem mødet.