Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Fusioner på teleområdet

Fusioner mellem teleselskaber skal under visse betingelser meddeles til Erhvervsstyrelsen, der henviser fusionen til fusionskontrol hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis en række kriterier er opfyldt.

Sektorspecifik fusionskontrol på teleområdet træder i kraft den 1. juli 2015 og blev indført ved en ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (teleloven) og Konkurrenceloven, jf. lov nr. 741 af 1. juni 2015. Lovændringen medfører, at der på teleområdet gælder særlige regler om, hvornår en fusion mellem to eller flere teleselskaber skal meddeles til myndighederne. Reglerne supplerer de almindelige regler om fusionskontrol i konkurrenceloven.

De primære regler om sektorspecifik fusionskontrol på teleområdet følger af § 51 a i teleloven.

Hvad går reglerne ud på?

Fra den 1. juli 2015 skal fusioner, der omfatter to eller flere erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet, meddeles til Erhvervsstyrelsen, hvis de virksomheder, der er omfattet af fusionen, har en samlet omsætning i Danmark på over 900 mio. kr., og fusionen omfatter et offentligt elektronisk kommunikationsnet.

Hvis en fusion, der er blevet meddelt til Erhvervsstyrelsen, opfylder ovennævnte kriterier, henviser Erhvervsstyrelsen fusionen til behandling hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionskontrol

Hvis en fusion bliver henvist af Erhvervsstyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, medfører det, at fusionen skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på samme måde, som hvis den var omfattet af de almindelige regler om anmeldelse af fusioner, der fremgår af konkurrenceloven. Meddelelse til Erhvervsstyrelsen erstatter således ikke en anmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere om anmeldelse af fusioner gennemførelse af fusionskontrol på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

 

Bekendtgørelse om sektorspecifik fusionskontrol på teleområdet

Energi-, forsynings- og klimaministeren har i medfør af § 51 a, stk. 7, og § 75a, stk. 2, i teleloven udstedt en bekendtgørelse med formelle krav til meddelelse af fusioner på teleområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Meddelelsespligten til Erhvervsstyrelsen, der følger direkte af telelovens § 51 a, stk. 1, vil fremover skulle ske via Virk Indberet. Endvidere fastsætter bekendtgørelsen en frist på fem hverdage for Erhvervsstyrelsen til behandling af en meddelelse om fusion.

Bekendtgørelse nr. 517 af 27. maj 2016 om sektorspecifik fusionskontrol på teleområdet

 

Meddelelse af telefusioner til Erhvervsstyrelsen

Fusionen skal meddeles til Erhvervsstyrelsen. For at registrere skal du logge ind med NemID medarbejdersignatur.

Udfyld og indsend meddelelse om sektorspecifik fusionskontrol

Hvis du har spørgsmål vedrørende sektorspecifik fusionskontrol på teleområdet og meddelelse af fusioner, kan du kontakte Thorbjørn Bendix Kleif på tlf. 35 29 12 62, e-mail: thbekl@erst.dk eller Jette Plenge Jakobsen på tlf. 35 29 12 38, e-mail: jeplja@erst.dk.