Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Fritagelse for afgift efter forsinket indsendelse af årsrapport

Under ganske særlige omstændigheder kan Erhvervsstyrelsen helt eller delvist fritage et ledelsesmedlem for en pålagt afgift. Du kan her læse nærmere om hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at blive fritaget.

Hvis årsrapporten eller undtagelseserklæringen modtages hos Erhvervsstyrelsen efter indsendelsesfristens udløb, vil medlemmerne af virksomhedens øverste ledelse blive pålagt adfærdsregulerende afgifter.

Afgiftsbreve sendes til privatpersonens digitale postkasse, efter at den forsinkede årsrapport eller undtagelseserklæring er blevet modtaget og offentliggjort hos styrelsen.

Afgiftens størrelse

Afgiften beregnes fra udløbet af indsendelsesfristen, dvs. fra 5-måneder efter regnskabsårets afslutning (4 måneder for statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder). Afgiften pålægges hvert medlem af virksomhedens øverste ledelse (henholdsvis hver filialbestyrer).

Afgiften udgør pr. ledelsesmedlem (henholdsvis filialbestyrer):

 • 500 kr. for 1. påbegyndte måned
 • 2.000 kr. i alt for 2. påbegyndte måned, og
 • 3.000 kr. i alt for 3. påbegyndte måned.

Afgiften kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem (henholdsvis filialbestyrer).

Eksempel:

 • Fristen for modtagelse i Erhvervsstyrelsen udløber den 2/6 2016.
 • Afgiften beregnes fra den 3/6 2016.
 • Årsrapporten modtages i Erhvervsstyrelsen den 29/6 2016.
 • Afgiften udgør da 500 kr.
 • Modtages årsrapporten i stedet den 1/7 2016, udgør afgiften i alt 2.000 kr. pr. ledelsesmedlem.

Fritagelse for en pålagt afgift

Et ledelsesmedlem kan under ganske særlige omstændigheder fritages for betaling af afgiften. Dette følger af årsregnskabslovens § 152. Det er en forudsætning, at ledelsesmedlemmet kan godtgøre overfor styrelsen, at han eller hun har søgt at fremme indsendelsen, og at forsinkelsen derfor ikke kan lægges den pågældende til last.

Bemærkningerne til bestemmelsen uddyber, hvad der forstås ved "ganske særlige omstændigheder". Fx vil sygdom, som medfører dokumenteret længerevarende uarbejdsdygtighed i perioden op til indsendelsesfristens udløb hos en person, som er af afgørende betydning for regnskabsaflæggelsen, efter en konkret vurdering kunne give hel eller delvis afgiftsfritagelse.

Som eksempler på forhold, der ikke i sig selv fritager et ledelsesmedlem for afgift, kan nævnes:

 • At et ledelsesmedlem ikke har fået kendskab til påkravsbrevet inden udløbet af påkravsfristen på grund af virksomhedens eller ledelsesmedlemmets egne forhold (fx på grund af ferie)
 • At årsrapporten er blevet forsinket med fremsendelse med posten (med mindre der kan fremlægges dokumentation fra postvæsnet for, at forsinkelsen skyldes postvæsnets fejl)
 • At et bestyrelsesmedlem ikke har deltaget i bestyrelsesmøderne på grund af udlandsrejser
 • At revisor ikke har kunnet nå at revidere regnskabet
 • At forsinkelsen skyldes fejl, begået af virksomhedens ansatte eller rådgivere, som for eksempel virksomhedens revisor eller advokat, idet dette er et anliggende mellem ledelsesmedlemmerne og de pågældende ansatte eller rådgivere.
 • At virksomheden har haft it-problemer.
 • At der er usikkerhed omkring opgørelsen af regnskabet. I så fald må der oplyses om usikkerheden i årsrapporten. Af hensyn til kreditorer og investorer er det netop særlig vigtigt, at årsrapporten offentliggøres rettidigt i denne situation.

Erhvervsankenævnet har afgjort en række sager om, hvornår et ledelsesmedlem ikke kan fritages for den pålagte afgift

Du kan søge i alle Erhvervsankenævnets kendelser her.