Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Den danske kyst- og naturturisme skal styrkes. Forsøgsordning for kyst- og naturturisme åbner mulighed for projekter inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen, og landets kommuner blev i efteråret 2015 inviteret til at ansøge om projekter, der kan give turisterne et bredere udbud af oplevelser ved de danske kyster og i naturen.

Sidste ansøgningsrunde afsluttet 

Ansøgningsrunderne til forsøgsordning for kyst- og naturturisme er afsluttet. De indsendte ansøgninger blev vurderet og 10 forsøgsprojekter modtog tilladelse efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme.

Sådan blev ansøgningerne udvalgt

Alle ansøgninger blev vurderet efter de tre kriterier, som blev fastsat i planloven:

  • Der skal være et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen, for øget tiltrækning af udenlandske turister, samt mulighed for at forløse dette potentiale med etableringen af forsøget.
  • Etableringen af konkrete fysiske projekter skal ske i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter for at sikre størst mulig synergi og samspil med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunens planlægning for turisme for at understøtte en samlet udvikling i området.
  • De fysiske projekter skal være bæredygtige, arkitektonisk indpasset og opført under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur- og landskab.

Det er herudover en grundlæggende forudsætning, at forsøgene ikke tilsidesætter uomgængelige hensyn såsom grundlovsbestemmelser, internationale forpligtelser (EU-regler mv.), borgernes (rets)sikkerhed og den private ejendomsret.

Projektet trin for trin

Forsøgsordningen blev gennemført i december 2014 ved Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.

Kommunerne indsendte forslag. Frist for første ansøgningsrunde var den 15. januar 2015 og for anden runde den 1. maj 2015.

Projekterne blev sendt i høring hos berørte myndigheder.

Tilladelse til 10 forsøgsprojekter blev meddelt i oktober 2015. Se mere herom på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.

De udvalgte kommuner udarbejder - afhængig af projektets karakter - det nødvendige plangrundlag efter planlovens regler, miljøvurdering, samt meddeler eventuelle tilladelser til de udvalgte forsøgsprojekter.