Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvidvasklovens regler

Hvidvasklovens formål er at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, og stiller bl.a. krav om, at man legitimerer og risikovurderer sine kunder samt underretter Hvidvasksekretariatet om mistanker

Forpligtelser for omfattede virksomheder og personer

Oversigten nedenfor indeholder IKKE en udtømmende beskrivelse af hvidvasklovens forpligtelser, og de omfattede virksomheder og personer har selv ansvar for at sikre sig et udtømmende kendskab til lovens indhold. Erhvervsstyrelsen yder vejledning i lovens fortolkning, og kan som udgangspunkt gøre opmærksom på, at hvidvaskloven bl.a. stiller krav i forhold til:

 

 

  • § 7: Risikovurdering – Der skal foretages en risikovurdering med udgangspunkt i virksomhedens eller personens forretningsmodel og omfatte vurderingen af risikofaktorer, der er forbundet med kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder, hvor forretningsaktiviteterne udøves. Risikovurderingen skal dokumenteres og løbende opdateres.
  • § 8: Skriftlige politikker, procedurer og kontroller – Der skal udarbejdes skriftlige retningslinjer vedrørende en række af lovens forpligtelser, herunder bl.a. kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings-, og underretningspligt. De skriftlige politikker, procedurer og kontroller skal udarbejdes med udgangspunkt i risikovurderingen efter § 7.

  • §§ 10-21 Kundekendskabsprocedurer – Virksomheder og personer skal foretage kundekendskabsprocedurer efter lovens krav. Kundekendskabsprocedurerne er en forpligtelse, som løber i hele kundeforholdet. Kundekendskabsprocedurerne omfatter krav ved oprettelse af en forretningsforbindelse, herunder krav om kontrol af identitetsoplysninger for fysiske personer, reelle ejere, klarlæggelse af en juridisk persons ejer- og kontrolstruktur samt oplysninger om forretningsforbindelsens formål med forbindelsen. Derudover er der krav om løbende ajourføring ud fra en risikovurdering.

Det bemærkes, at omfanget af kundekendskabsprocedurerne varierer alt efter risikovurderingen af den konkrete kunde.

  • § 25 – Opmærksomhed, undersøgelse og notering - Der skal udøves opmærksomhed overfor kunder og deres aktiviteter, der i visse tilfælde skal undersøges nærmere. Resultatet af sådanne undersøgelser skal noteres og opbevares.
  • § 26 – Underretning – Hvidvasksekretariatet skal omgående underrettes (via www.hvidvask.dk) i tilfælde af kendskab, mistanke eller ved en rimelig formodning om hvidvask eller terrorfinansiering. Pligten til underretning gælder også selvom der alene er sket henvendelse fra en mulig kunde.
  • § 30 – Opbevaring af dokumentation – Identitets- og kontroloplysninger, kopi af legitimationsdokumenter, dokumenter og registreringer vedrørende undersøgelser efter § 25 opbevares i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør.
  • § 35 – Whistleblowerordning - Virksomheder og personer med over 5 ansatte skal have en ordning, hvor deres ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser af hvidvaskloven.
  • § 58 – Registreringspligt – Virksomheder og personer omfattet af § 1, nr. 18 (udbydere af tjenesteydelser) skal registreres hos Erhvervsstyrelsen før aktiviteten må udøves.
  • § 59 – Tilsyn – Virksomheder og personer omfattet af Erhvervsstyrelsens tilsyn skal samarbejde, ex ved indsendelse af efterspurgt dokumentation og efterlevelse af påbud. 

 

UNDERRETNING OG VEJLEDNING

Hvidvasksekretariatet

Hvis du får mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, skal du straks foretage en underretning til Hvidvasksekretariatet (som ligger hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, også kaldet "SØIK"). Underretning kan kun foregå via hjemmesiden www.hvidvask.dk, hvor man opretter en profil, men hvis du har spørgsmål til proceduren for sådanne underretninger, kan du tage kontakt på 72 68 90 00 eller fiu@politi.dk.

På samme hjemmeside kan man finde vejledning i forhold til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, f.eks. i form af: