Fingerplan 2013

Fingerplanen er den overordnede ramme for hovedstadskommunernes fysiske planlægning og udvikling. Planen regulerer ikke direkte, hvad den enkelte borger kan, men har betydning for, hvor kommunerne kan planlægge eksempelvis ny byudvikling eller friluftsområder.

Fingerplan 2013 er udstedt af Miljøministeren den 30. august 2013. Fingerplan 2013, der er en revision af Fingerplan 2007, har haft fokus på de grønne elementer i Fingerplanen samt erhvervslokalisering. Målet har været at skabe et sammenhængende net af større friluftsområder og grønne stier i hovedstadsområdet, et alsidig udbud af bosætningsmuligheder og bidrage til at sikre erhvervslivet gode udviklingsmuligheder. 

Fingerplan 2013 består af tre publikationer. Dertil kommer et kortbilag, en miljøvurdering, og en sammenfattende redegørelse:

De væsentligste ændringer i Fingerplan 2013 er:

  • De grønne kiler kan fremover anvendes aktivt til klimatilpasning, hvis det ikke forringer og som udgangspunkt styrker kilernes rekreative funktion. Planen udpeger, som noget nyt, grønne bykiler i storbyområdernes eksisterende grønne områder, og et overordnet regionalt stinet skaber grundlag for bedre adgang til de grønne kiler. Endelig lægges der op til at forlænge de grønne kiler langs Køge Bugt- og Roskildefingeren.
  • Transportkorridorer: De nuværende arealreservationerne til transportkorridorer fastholdes, men justeres i overensstemmelse med Transportkorridorudvalgets anbefalinger.
  • Erhverv: Planen har en klar strategi for erhvervslokalisering med "rette virksomhed på rette sted", sådan at forskellige typer af virksomheder sikres optimal beliggenhed i forhold til den trafikale infrastruktur. Som noget nyt får kommunerne nu mulighed for at zonere eksisterende erhvervsområder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
  • Hospitaler: Planen sikrer, at Regionshospitalerne kan udvides.
  • Nye byudviklingsmuligheder langs Ring 3: Efter beslutningen om en letbane i Ring 3, giver Fingerplan 2013 nye byudviklingsmuligheder langs Ring 3.
  • Ny forsker- og erhvervspark for cleantech ved DTU Risø: Med Fingerplan 2013 udvides byggemulighederne for erhvervslivet ved DTU/Risø.

Kommuner inviteres til dialog

Naturstyrelsen inviterer til dialog med berørte kommuner om nye grønne bykiler og nye grønne kiler. Planen indeholder desuden en invitation til projektsamarbejde mellem Naturstyrelsen og berørte kommuner om en fokuseret udbygning i Ring 3. Læs mere herom under dialogprojekter

Forslag til Fingerplan 2013

Forslag til Fingerplan 2013 har været i offentlig høring fra den 19. april til den 14. juni 2013. I høringen indkom 92 høringssvar fra både offentlig og private interessenter.

Indledende høring

Naturstyrelsen gennemførte i 2011 en indledende høring om et debatoplæg vedrørende revision af Fingerplanen.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Til brug for revisionen af Fingerplan 2007 blev der udarbejdet en rapport om planlægningen og anvendelsen af de 11 arealer, der i Fingerplan 2007 er fastlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Klima og grøn fingerplan

Naturstyrelsen afholdt 25. august 2011 en workshop for kommunerne om klima og grøn Fingerplan.