Fejlagtige og svigagtige transaktioner

Læs om muligheden for at stoppe eller tilbageføre visse transaktioner, samt hvad du skal gøre hvis der er mistanke om svigagtige transaktioner eller sikkerhedsbrud.

  • Opdateret 13. juni 2022

Fejlagtige transaktioner

Transaktioner, som en kontohaver har igangsat og godkendt fejlagtigt, fx hvis transaktionen ikke skulle have været foretaget, ved indtastning af forkert modtagende kontonummer, forkert antal kvoter mv., er som udgangspunkt endelige og uigenkaldelige og kan ikke annulleres eller tilbageføres.

Dette udelukker ikke, at de to kontohavere i fællesskab kan blive enige om at foretage en ny transaktion, som berigtiger den fejlagtige transaktion, eller at domstolene fx kan tage stilling til, hvorvidt en kontohaver, som uberettiget har modtaget et antal kvoter, skal foretage en ny transaktion, som tilbagefører et tilsvarende antal kvoter til den kontohaver, hvis repræsentanter igangsatte og godkendte en fejlagtig transaktion.

Hvis der er tale om en returnering eller sletning af kvoter kan transaktionen dog annulleres under visse betingelser, herunder at Erhvervsstyrelsen senest 10 arbejdsdage efter, at transaktionen blev udført, modtager en skriftlig erklæring fra kontohaveren eller én eller flere af de bemyndigede repræsentanter om, at transaktionen blev igangsat utilsigtet eller fejlagtigt.

For EU-konti

Kontohaver kan selv stoppe direkte transaktioner, inden for transaktionstiden. Herefter vil transaktionen ikke kunne stoppes, hvis den er fejlagtigt igangsat og godkendt.

Svigagtige transaktioner og sikkerhedsbrud 

Kontohaver har pligt til at indberette mistanke om svig til Politiet og til CO2-kvoteregisteret. Ved mistanke om sikkerhedsbrud, fx at autentificeringskoder er blevet brudt, skal CO2-kvoteregisteret underrettes omgående.

Kontohaver eller kontorepræsentanter kan i disse tilfælde anmode CO2-kvoteregisteret om at suspendere adgangen til kontoen.

For EU-konti

Hvis en kontorepræsentant har mistanke om, at en transaktion er blevet igangsat på baggrund af en kriminel handling, kan kontorepræsentanten stoppe en direkte transaktion op til to timer før, transaktionen bliver gennemført. Herefter vil det ikke være muligt for kontorepræsentanter at stoppe en godkendt transaktion. I kritiske tilfælde kan I kontakte CO2-kvoteregisterteamet, hvis I har brug for at få stoppet en transaktion. CO2-kvoteregisterteamet kan stoppe transaktionen helt frem til den gennemføres.

Bemærk at en transaktion til en betroet-konto ikke kan stoppes, hverken af kontorepræsentanter eller af CO2-kvoteregisterteamet, efter at den er blevet godkendt af en kontorepræsentant. 

For Kyoto-konti

Hvis en kontorepræsentant har mistanke om, at en transaktion er blevet igangsat på baggrund af en kriminel handling, kan kontorepræsentanten op til 2 timer inden udløbet af den 26-timers transaktionsforsinkelse, anmode Erhvervsstyrelsen om at annullere transaktionen på kontorepræsentantens vegne.

Ved mistanke om svig

Kontohaveren skal ved mistanke om svig, straks kontakte Erhvervsstyrelsen ved at skrive til [email protected] og ringe til Team CO2-kvoteregistret 7220 0038.

Kontohaveren skal straks efter anmodningen til Erhvervsstyrelsen, anmelde den mistænkte for svig til politiet, og inden 7 kalenderdage sende kopi af denne anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Kontakt Team CO2-kvoteregistret


Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

 

Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.