Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Faktablad om lukkeloven

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et faktablad om reglerne i lukkeloven, i henhold til de nye lukketidsbestemmelser der trådte i kraft den 1. oktober 2012.

Faktablad om lukkeloven - lov nr. 606 af 24. juni 2005 med senere ændringer

Lukkelovens område

Lukkeloven omfatter butikker, der sælger varer til forbrugere.

Hovedregel - lukketider

Butikker skal som hovedregel holde lukket på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl. 15.00 på nytårsaftensdag (helligdage mv.). Der er dog undtagelser hertil, jf. nedenfor.

Salg af særlige varer

Visse særlige varer kan altid sælges på helligdage mv. Det er følgende varer:

  1. Brændsel
  2. Motorkøretøjer, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner, skibe og luftfartøjer samt brændstof og tilbehør hertil.
  3. Lystbåde og tilbehør hertil, campingvogne, telte og andet lejrudstyr.
  4. Planter, blomster, kranse og tilbehør hertil samt havebrugsvarer.
  5. Husdyr.
  6. Løsøre, der afhændes ved tvangsauktion eller er indleveret fra et bo og afhændes ved frivillig offentlig auktion.
  7. Brugte genstande, der sælges fra en butik, hvis indehaver har bevilling til handel med brugte genstande, jf. lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.
  8. Brød, mejeriprodukter og aviser.
  9. Fødevarer og husflidsprodukter, der sælges ved torvehandel.

Salg fra særligt beliggende butikker

Visse særligt beliggende butikker kan altid holde åbent på helligdage mv. Det er:

  1. Butikker i udstillingslokaler, forlystelseshaver, dyreparker og lignende.
  2. Serviceanlæg beliggende på motorvejsnettet.
  3. Butikker beliggende i passagerskibe, fly og tog til betjening af de rejsende.
  4. Butikker beliggende i lufthavne, hvorved forstås butikker i samme bygning som lufthavnens egne faciliteter til betjening af de rejsende.
  5. Butikker beliggende på lejrpladser for den tid af året, hvor lejrpladsen er åben for lejrgæster.
  6. Butikker beliggende i jernbanestationer og rutebilstationer, hvorved forstås butikker i samme bygning som stationens egne faciliteter til betjening af de rejsende.
    Omsætningen må dog ikke overstige p.t. 34,2 mio. kr. inkl. moms.
  7. Bagerbutikker.
  8. Byggemarkeder.
  9. Butikker, hvis omsætning hovedsagelig stammer fra salg af udvalgsvarer, der hører til hus og have. Den enkelte butiks samlede omsætning må dog ikke overstige p.t. 34,2 mio. kr.
  10. Udsalgssteder på markeder, udstillinger, messer, dyrskuer, homeparties og lign.

Ved helligdage forstås i lukkelovens forstand: 1. og 2. juledag, nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, st. bededag, Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og 1. og 2. pinsedag.

Salg fra mindre dagligvarebutikker

Butikker, der hovedsageligt sælger dagligvarer, og som har en omsætning under p.t. 34,2 mio. kr. inkl. moms, kan altid holde åbent på helligdage mv.

Som dokumentation for, at butikken opfylder betingelsen, skal der indsendes en revisorerklæring til Erhvervsstyrelsen, der på Virk Indberet offentliggør, at erklæring er indsendt.

Dagligvarebutikker med en omsætning under p.t. 14,7 mio. kr. inkl. moms kan holde åbent på helligdage mv. uden at indsende en revisorerklæring.

Dagligvarer er varer, der ophører med at eksistere ved forbrug, som f.eks. fødevarer. Modsætningen hertil er udvalgsvarer, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen, som f.eks. tøj.

Dispensationsbestemmelser

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at tillade, at en dagligvarebutik i et landområde kan holde åbent på helligdage mv.

Erhvervsstyrelsen har endvidere mulighed for at tillade, at butikker ved en særlige lejligheder kan holde åbent på en helligdag mv. Mulighederne bruges kun i meget begrænset omfang.

Overgangsbestemmelser og gamle tilladelser

Lukkeloven indeholder nogle overgangsbestemmelser for bl.a. butikker i visse sommerhusområder. Lukkeloven viderefører endvidere nogle gamle tilladelser givet under tidligere lukkelove.

Spørgsmål om lukkeloven

Spørgsmål om lukkeloven kan rettes til naeringsret@erst.dk.