Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse25.10.2013

Fælles EU-kurs for fortolkning af cookie-regler

Der er enighed på EU plan om fortolkningen af samtykkekravet i cookiereglerne. Det fremgår af et netop offentliggjort dokument fra Artikel 29-gruppen. Erhvervsstyrelsen har været med til at udarbejde dokumentet. Den fælles fortolkning er i tråd med den danske fortolkning.

Kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Brian Wessel:

Styrelsen har været med til at udarbejde dokumentet, som er baseret på en tæt og konstruktiv dialog medlemsstaterne imellem.

Den fælles forståelse af reglerne i EU er i tråd med den danske fortolkning. Det er meget tilfredsstillende, at der nu er sikret en ensartet fortolkning af reglerne i EU. Erhvervsstyrelsen vil fortsat i sin tilsynsvirksomhed vise forståelse for, at det er forbundet med udfordringer for branchen at omstille sig til de krav.

Dokumentet præciserer definitionen af samtykke, der er givet i det generelle persondatabeskyttelsesdirektiv som en frivillig, specifik og informeretviljestilkendegivelse. Retningslinjerne ligger tæt op ad den danske vejledning, for så vidt angår de indholdsmæssige krav til samtykke, der skal være baseret på information om bl.a. formål og evt. 3. parters adgang til data indsamlet via cookies. Det fastslås også, at samtykke skal indhentes forud for brugen af cookies, og at det kan gives ved en aktiv handling som fx videreklik på en side. Det er afgørende, at det er en utvetydig handling. Det blotte besøg på en hjemmeside er ikke nok. I forhold til kravet om frivillighed indeholder artikel 29 gruppens dokument en anbefaling om, at man afstår fra at gøre adgangen til en hjemmeside betinget af accept af cookies. Der er alene tale om en anbefaling og ikke en fortolkning i forhold til samtykkekravet.

Artikel 29 gruppens dokument er udtryk for en fælles forståelse i medlemsstaterne af cookiereglerne. Der pågår en tæt dialog i gruppen om håndhævelsen af reglerne.

Artikel 29-gruppens Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining content for cookies (pdf) på engelsk

Kontakt

For yderligere information kontorchef Brian Adrian Wessel – 50 86 97 79 ellerbriwes@erst.dk

Fakta

Artikel 29 gruppen

 • Artikel 29 gruppen er nedsat i henhold til de generelle persondatabeskyttelsesregler i direktiv 95/46/EF med senere ændringer
 • Artikel 29 gruppen består af repræsentanter fra medlemsstaternes datatilsyn. I 8 medlemsstater, herunder Danmark, ligger kompetencen i forhold til cookiereglerne hos de nationale telemyndigheder, der således har været inddraget i udarbejdelsen af det foreliggende fortolkningsdokument.

Cookiereglerne

 • Ved en ændring i 2009 af artikel 5, stk. 3 af e-Databeskyttelsesdirektivet, direktiv 2002/58/EF, indførtes kravet om indhentelse af samtykke til brug af cookies på hjemmesider.
 • Forud herfor, indført ved det oprindelige direktiv fra 2002, var der krav om information til brugeren om anvendelsen af cookies på hjemmesider.
 • En række cookies, der anses for at være teknisk nødvendige for digitale tjenester på internettet, er undtaget fra samtykkekravet.
 • Artikel 5, stk. 3 i e-Databeskyttelselsesdirektivet er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse 1148 af 9. december 2011.
 • Samtykkekravet følger af e-Databeskyttelsesdirektivet, der for en nærmere definition henviser til de generelle regler i Persondatadirektivet, direktiv 95/46/EF.
 • Ifølge Artikel 2, stk. 1 litra h) i direktiv 95/46/EF, der er gengivet i den danske Persondatalov § 3, stk. 1. nr. 9 defineres samtykke som ”Enhver frivillig specifik og informeret viljestilkendegivelse”

Om samtykkekravet i den danske vejledning til cookiereglerne

 • Samtykke skal være baseret på fyldestgørende information om brugen af cookies.
 • Informationen skal være tydelig, dvs. let tilgængelige og let at adskille fra en hjemmesides øvrige grafik.
 • Informationen kan være lagdelt, således dog at brugeren med det samme får oplyst formål med brugen af cookies, herunder en indikation af evt. 3. parters adgang til data indsamlet via cookies. Dette kan uddybes, sammen med øvrige oplysninger om cookies, på et underliggende link.
 • Samtykke skal indhentes forud for anvendelsen af cookies. Dog håndhæves dette krav ikke strikt i øjeblikket i Danmark, da der er fokus på en samlet vurdering af hjemmesideejerens indsats for at sikre fyldestgørende information til brugeren.
 • Samtykke kan gives både ved en eksplicit handling, f.eks. afkrydsning af en boks, eller ved en aktiv handling, f.eks. videreklik på en side.