CSRD og europæiske bæredygtighedsstandarder

Kommissionen har igangsat et arbejde med at udarbejde europæiske bæredygtighedsstandarder. Det sker i forlængelse af CSRD – direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering.

 • Opdateret 21. september 2023

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2022/2464 af 14. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 537/2014, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og direktiv 2013/34/EU for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering blev offentliggjort i EU-Tidende den 16. december 2022. 

Du kan læse direktivet her.

CSRD skal erstatte det nuværende direktiv om ikke-finansiel rapportering (NFRD). 
 

Med direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) forpligtes store virksomheder og børsnoterede SMV’er omfattet af årsregnskabsloven – samt visse finansielle virksomheder – til at rapportere om og offentliggøre deres arbejde med bæredygtighed efter obligatoriske standarder, som fastsættes af EU. Visse tredjelandsvirksomheder med væsentlig aktivitet i EU omfattes også.

Store virksomheder af interesse for offentligheden med over 500 ansatte skal rapportere efter CSRD for regnskabsår, der starter i 2024. Rapporteringsforpligtigelsen for de øvrige store virksomheder – det vil sige virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to ud af tre af kriterier: Balancesum: 156 mio. kr., nettoomsætning: 313 mio. kr. og antal ansatte: 250 – vil gælde for regnskabsår, der starter i 2025 eller senere. 

Børsnoterede SMV’er vil efterfølgende blive omfattet af kravene for regnskabsår, der starter i 2026, men kan undlade at rapportere indtil 2028. Samlet forventes ca. 2.300 danske virksomheder at blive omfattet, herunder også en række finansielle virksomheder. 

Miljøforhold

Standarderne fastsætter de oplysninger, som virksomhederne skal offentliggøre om miljøforhold:

 • Klimaforandringer
 • Vandressourcer
 • Cirkulær økonomi
 • Forurening
 • Biodiversitet

Sociale forhold

Standarderne fastsætter også de oplysninger, som virksomhederne skal offentliggøre om sociale forhold, fx:

 • Lige muligheder for alle 
 • Arbejdsforhold
 • Respekt for menneskerettigheder

Governance

Endelig fastsætter standarderne, hvad virksomhederne skal oplyse om god selskabsledelse, fx:

 • Ledelsens opgaver i forhold til virksomhedens bæredygtighed
 • Virksomhedsetik og -kultur
 • Virksomhedens kontrol og risikostyring i forhold til bæredygtighedsrisici

Europæiske bæredygtighedsstandarder – ESRS.

Kommissionen har igangsat et arbejde i EFRAG med udkast til europæiske bæredygtighedsstandarder. Det sker i forlængelse af CSRD - direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering. EFRAG er en privat organisation, som gennem en årrække har rådgivet Kommissionen om godkendelse af regnskabsstandarder til brug i EU. Kommissionen skal vedtage bæredygtighedsstandarder under hensyntagen til den tekniske rådgivning fra EFRAG. Kommissionen har den 31. juli 2023 vedtaget Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… om supplerende reglerne til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU for så vidt angår standarder for bæredygtighedsrapportering. Den delegerede forordning indeholder de ikke-sektorspecifikke bæredygtighedsstandarder. 

Du kan downloade den delegerede forordning med tilhørende bilag på dansk via linket her:
 

Den delegerede forordning er blevet offentliggjort på samtlige officielle EU-sprog.

Der er noteret en række meningsforstyrrende oversættelsesfejl i den danske sprogversion. Erhvervsstyrelsen har i denne forbindelse været i kontakt med Kommissionen, som er opmærksom på dette. 

Hvad angår retstilstanden i forhold til sprogversionerne, er det som udgangspunkt den danske version der er gældende i Danmark, da der er tale om forordninger med direkte virkning. Noteres der udtryk i den danske version, som ikke virker korrekt i konteksten, kan eksempelvis den engelske version benyttes i fortolkningsøjemed. Bruger de andre sprogversioner et andet udtryk, som virker mere korrekt i konteksten, så kan dette være et udtryk for gældende ret.

Der er ikke tale om én enkelt oversættelsesfejl. Det er heller ikke kun den danske sprogversion, der er mangelfuld. I forbindelse med vores henvendelse til Kommissionen, har vi gjort opmærksom på dette, og understreget, at Kommissionen må sikre retvisende sprogversioner af standarderne.
 

Du kan downloade den delegerede forordning med tilhørende bilag på engelsk via linket her:

Den delegerede forordning har følgende bilag:
Bilag I, der omfatter:

Tværgående standarder:

 • ESRS 1 Generelle krav
 • ESRS 2 Generelle oplysninger

Standarder for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold:

 • ESRS E1 Klimaændringer
 • ESRS E2 Forurening
 • ESRS E3 Vand- og havressourcer
 • ESRS E4 Biodiversitet og økosystemer
 • ESRS E5 Ressourceanvendelse og cirkulær økonomi
 • ESRS S1 Egen arbejdsstyrke
 • ESRS S2 Arbejdstagere i værdikæden
 • ESRS S3 Berørte samfund
 • ESRS S4 Forbrugere og slutbrugere
 • ESRS G1 Virksomhedernes adfærd

Bilag II, som indeholder listen over forkortelser og ordliste med de definitioner, der skal anvendes i forbindelse med bæredygtighedsrapportering i overensstemmelse med ESRS.

Særlige SMV-standarder, sektorspecifikke standarder og standarder for visse tredjelandsvirksomheder med væsentlige aktiviteter i EU udarbejdes senere og skal være vedtaget af Kommissionen den 30. juni 2024. 

Du kan også finde anden information om EFRAG’s arbejde med bæredygtighedsstandarder via linket her.

Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2022/2464 af 14. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 537/2014, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og direktiv 2013/34/EU for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering blev offentliggjort i EU-Tidende den 16. december 2022. Implementeringsfristen er 18 måneder fra ikrafttrædelse. Ikrafttrædelse er tyve dage efter offentliggørelse i EU-Tidende. 

Du kan læse direktivet her:

Kort om direktivet 
Med CSRD forpligtes store virksomheder og børsnoterede SMV’er omfattet af årsregnskabsloven – samt visse finansielle virksomheder – til at rapportere om og offentliggøre deres arbejde med bæredygtighed efter obligatoriske standarder, som fastsættes af EU. Visse tredjelandsvirksomheder med væsentlig aktivitet i EU omfattes også.
Store virksomheder af interesse for offentligheden med over 500 ansatte skal rapportere efter CSRD for regnskabsår, der starter i 2024. 
Rapporteringsforpligtigelsen for de øvrige store virksomheder – det vil sige virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to ud af tre af kriterier: Balancesum: 156 mio. kr., nettoomsætning: 313 mio. kr. og antal ansatte: 250 – vil gælde for regnskabsår, der starter i 2025 eller senere. Børsnoterede SMV’er vil efterfølgende blive omfattet af kravene for regnskabsår, der starter i 2026, men kan undlade at rapportere indtil 2028. Samlet forventes ca. 2.300 danske virksomheder at blive omfattet, herunder også en række finansielle virksomheder.

Virksomhederne skal rapportere om miljø, herunder klima, sociale forhold og virksomhedsledelse. Rapporteringen skal gives i årsrapporten og forsynes med en revisorerklæring. 
Der er ved at blive vedtaget standarder, der skal fastsætte det nærmere indhold af de oplysninger, som virksomhederne skal rapportere om. Det er muligt at læse mere om arbejdet med standarderne her på siden.
Direktivet vil blive indarbejdet i dansk lovgivning, herunder årsregnskabsloven m.fl. 
Du kan læse mere om lovpligtig bæredygtighedsrapporting på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, som løbende bliver opdateret. Lovpligtig bæredygtighedsrapportering | erhvervsstyrelsen.dk