Europæiske bæredygtighedsstandarder

EU-Kommissionen har igangsat et arbejde med udkast til europæiske bæredygtighedsstandarder. Det sker i forlængelse af CSRD - direktivforslaget om virksomheders bæredygtighedsrapportering.

 • Opdateret 11. august 2022

EU-Kommissionen fremsatte den 21. april 2021 et forslag om virksomheders bæredygtighedsrapportering; det såkaldte 'Corporate Sustainability Reporting Directive' - forkortet CSRD.

CSRD skal erstatte det nuværende direktiv om ikke-finansiel rapportering (NFRD). 

CSRD-forslaget indeholder krav om, at alle store virksomheder og børsnoterede virksomheder, med undtagelse af børsnoterede mikrovirksomheder, skal rapportere om bæredygtighed efter kommende obligatoriske europæiske standarder. 

Miljøforhold

Standarderne skal præcisere de oplysninger, som virksomhederne skal offentliggøre om miljøforhold, fx:

 • Klimaforandringer
 • Vandressourcer
 • Cirkulær økonomi
 • Forurening
 • Biodiversitet

Sociale forhold

Standarderne skal også præcisere de oplysningskrav, som bæredygtighedsrapporterne skal indeholde om sociale forhold, fx:

 • Lige muligheder for alle (bl.a. kønssammensætning og lige løn for lige arbejde)
 • Arbejdsforhold
 • Respekt for menneskerettigheder

Governance

Endelig skal standarderne fastsætte, hvordan virksomhederne skal oplyse om god selskabsledelse, fx:

 • Ledelsens opgaver i forhold til virksomhedens bæredygtighed
 • Virksomhedsetik og -kultur
 • Virksomhedens kontrol og risikostyring i forhold til bæredygtighedsrisici

EFRAGs arbejde med bæredygtighedsstandarder

EU-Kommissionen har igangsat et arbejde i EFRAG med udkast til europæiske bæredygtighedsstandarder. EFRAG er en privat organisation, som gennem en årrække har rådgivet kommissionen om godkendelse af regnskabsstandarder til brug i EU.

EFRAG har sendt det første sæt af udkast til bæredygtighedsstandarder i høring med frist den 8. august 2022. Udkast til standarder skal afleveres til EU-Kommissionen i november 2022. Særlige SMV-standarder udarbejdes senere. 

Find høringen om bæredygtighedsstandarderne på EFRAGs hjemmeside

Den danske regerings høringssvar er tilgængeligt på Folketingets hjemmeside.

Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD

Tirsdag den 21. juni 2022 indgik Rådet og Europa-Parlamentet en foreløbig aftale om den Europæiske Kommissions forslag til et nyt direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). 

Den foreløbige aftale om CSRD blev onsdag den 29. juni 2022 godkendt af medlemslandene i De Faste Repræsentanters Komité (COREPER).

Direktivteksten er offentliggjort den 30. juni 2022 i forbindelse med oversendelse af teksten til Europa-Parlamentet., og kan læses her

CSRD vedtages endeligt, når Rådet og Europa-Parlamentet hver især formelt godkender aftalen, hvorefter direktivet vil blive offentliggjort i EU Official Journal. 

Kort om direktivet 
Med CSRD forpligtes store virksomheder og børsnoterede SMV’er til at rapportere om og offentliggøre deres arbejde med bæredygtighed. Visse tredjelandsvirksomheder med væsentlig aktivitet i EU omfattes også.
Virksomhederne skal rapportere om miljø, herunder klima, sociale forhold og virksomhedsledelse. Rapporteringen skal gives i årsrapporten og forsynes med en revisorerklæring. 

Der er ved at blive vedtaget standarder, der skal fastsætte det nærmere indhold af de oplysninger, som virksomhederne skal rapportere. Det er muligt at læse mere om arbejdet med standarderne her på siden.

Forslag til standarderne bliver udarbejdet af European Financial Advisory Group (EFRAG) og er i offentlig høring med frist den 8. august 2022. 

Direktivet vil blive indarbejdet i dansk lovgivning, herunder årsregnskabsloven m.fl. 

De store virksomheder af offentlig interesse med over 500 ansatte skal rapportere efter CSRD for regnskabsår, der starter i 2024. Rapporteringsforpligtigelsen for de øvrige store virksomheder vil gælde for regnskabsår, der starter i 2025 eller senere. Børsnoterede SMV’er vil efterfølgende blive omfattet af kravene, men kan undlade at rapportere indtil 2028.  

Du kan læse mere om lovpligtig bæredygtighedsrapporting på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, som løbende bliver opdateret: Lovpligtig bæredygtighedsrapportering | erhvervsstyrelsen.dk