CSRD og europæiske bæredygtighedsstandarder

Kommissionen har igangsat et arbejde med at udarbejde europæiske bæredygtighedsstandarder. Det sker i forlængelse af CSRD – direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering.

 • Opdateret 27. januar 2023

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2022/2464 af 14. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 537/2014, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og direktiv 2013/34/EU for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering blev offentliggjort i EU-Tidende den 16. december 2022. 

Du kan læse direktivet her.

CSRD skal erstatte det nuværende direktiv om ikke-finansiel rapportering (NFRD). 
 

Med direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) forpligtes store virksomheder og børsnoterede SMV’er omfattet af årsregnskabsloven – samt visse finansielle virksomheder – til at rapportere om og offentliggøre deres arbejde med bæredygtighed efter obligatoriske standarder, som fastsættes af EU. Visse tredjelandsvirksomheder med væsentlig aktivitet i EU omfattes også.

Store virksomheder af interesse for offentligheden med over 500 ansatte skal rapportere efter CSRD for regnskabsår, der starter i 2024. Rapporteringsforpligtigelsen for de øvrige store virksomheder – det vil sige virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to ud af tre af kriterier: Balancesum: 156 mio. kr., nettoomsætning: 313 mio. kr. og antal ansatte: 250 – vil gælde for regnskabsår, der starter i 2025 eller senere. 

Børsnoterede SMV’er vil efterfølgende blive omfattet af kravene for regnskabsår, der starter i 2026, men kan undlade at rapportere indtil 2028. Samlet forventes ca. 2.300 danske virksomheder at blive omfattet, herunder også en række finansielle virksomheder. 

Miljøforhold

Standarderne skal fastsætte de oplysninger, som virksomhederne skal offentliggøre om miljøforhold:

 • Klimaforandringer
 • Vandressourcer
 • Cirkulær økonomi
 • Forurening
 • Biodiversitet

Sociale forhold

Standarderne skal også fastsætte de oplysninger, som virksomhederne skal offentliggøre om sociale forhold, fx:

 • Lige muligheder for alle 
 • Arbejdsforhold
 • Respekt for menneskerettigheder

Governance

Endelig skal standarderne fastsætte, hvad virksomhederne skal oplyse om god selskabsledelse, fx:

 • Ledelsens opgaver i forhold til virksomhedens bæredygtighed
 • Virksomhedsetik og -kultur
 • Virksomhedens kontrol og risikostyring i forhold til bæredygtighedsrisici

European Financial Advisory Group’s (EFRAG’s) arbejde med bæredygtighedsstandarder

Kommissionen har igangsat et arbejde i EFRAG med udkast til europæiske bæredygtighedsstandarder. Det sker i forlængelse af CSRD - direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering. EFRAG er en privat organisation, som gennem en årrække har rådgivet Kommissionen om godkendelse af regnskabsstandarder til brug i EU.

EFRAG har afleveret sit udkast til ikke-sektorspecifikke standarder til Kommissionen den 23. november 2023. Du kan læse EFRAG’s pakke med udkast til standarder her. First Set of draft ESRS - EFRAG. Særlige SMV-standarder, sektorspecifikke standarder og standarder for visse tredjelandsvirksomheder med væsentlige aktiviteter i EU udarbejdes senere. 
De ikke-sektorspecifikke standarder skal være vedtaget af Kommissionen den 30. juni 2023.  SMV-standarderne, sektorspecifikke standarderne og standarderne for visse tredjelandsvirksomheder skal være vedtaget af Kommissionen den 30. juni 2024.

Find mere om høringen over de ikke-sektorspecifikke bæredygtighedsstandarder på EFRAG’s hjemmeside.

Du kan også finde anden information om EFRAG’s arbejde med bæredygtighedsstandarder via linket ovenfor.


Den danske regerings høringssvar i forbindelse med EFRAG’s høring over de ikke-sektorspecifikke bæredygtighedsstandarder samt det teknisk bilag til høringssvaret er tilgængeligt på Folketingets hjemmeside.

Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2022/2464 af 14. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 537/2014, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og direktiv 2013/34/EU for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering blev offentliggjort i EU-Tidende den 16. december 2022. Implementeringsfristen er 18 måneder fra ikrafttrædelse. Ikrafttrædelse er tyve dage efter offentliggørelse i EU-Tidende. 

Du kan læse direktivet her:

Kort om direktivet 
Med CSRD forpligtes store virksomheder og børsnoterede SMV’er omfattet af årsregnskabsloven – samt visse finansielle virksomheder – til at rapportere om og offentliggøre deres arbejde med bæredygtighed efter obligatoriske standarder, som fastsættes af EU. Visse tredjelandsvirksomheder med væsentlig aktivitet i EU omfattes også.
Store virksomheder af interesse for offentligheden med over 500 ansatte skal rapportere efter CSRD for regnskabsår, der starter i 2024. 
Rapporteringsforpligtigelsen for de øvrige store virksomheder – det vil sige virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to ud af tre af kriterier: Balancesum: 156 mio. kr., nettoomsætning: 313 mio. kr. og antal ansatte: 250 – vil gælde for regnskabsår, der starter i 2025 eller senere. Børsnoterede SMV’er vil efterfølgende blive omfattet af kravene for regnskabsår, der starter i 2026, men kan undlade at rapportere indtil 2028. Samlet forventes ca. 2.300 danske virksomheder at blive omfattet, herunder også en række finansielle virksomheder.

Virksomhederne skal rapportere om miljø, herunder klima, sociale forhold og virksomhedsledelse. Rapporteringen skal gives i årsrapporten og forsynes med en revisorerklæring. 
Der er ved at blive vedtaget standarder, der skal fastsætte det nærmere indhold af de oplysninger, som virksomhederne skal rapportere om. Det er muligt at læse mere om arbejdet med standarderne her på siden.
Direktivet vil blive indarbejdet i dansk lovgivning, herunder årsregnskabsloven m.fl. 
Du kan læse mere om lovpligtig bæredygtighedsrapporting på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, som løbende bliver opdateret. Lovpligtig bæredygtighedsrapportering | erhvervsstyrelsen.dk