Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU-regulering af serviceydelser

Her kan du læse om EU-regler for serviceydelser, herunder servicedirektivet. 

Om servicedirektivet

Servicedirektivet blev vedtaget i 2006 og implementeret i medlemslandene i 2009. Direktivet har til formål at nedbryde barrierer i EU og gøre det lettere for især små og mellemstore servicevirksomheder at eksportere og importere på EU's indre marked.

Direktivet dækker en stor del af sektorerne på serviceområdet, såsom turisme og håndværksvirksomhed, mens enkelte sektorer, som fx transport, sundhed og finansielle serviceydelser ikke er en del af direktivets anvendelsesområde.

Direktivet indeholder blandt andet bestemmelser, der begrænser hvilke krav myndigheder kan stille til servicevirksomheder. Direktivet stiller også krav om, at myndighederne skal forenkle de administrative procedurer og samarbejde med andre europæiske myndigheder, når de behandler ansøgninger fra udenlandske tjenesteydere.

Derudover stiller servicedirektivet krav om, at der skal etableres en online kvikskranke for udenlandske servicevirksomheder, hvor de kan få information om de nationale regler samt ansøge elektronisk om autorisationer og registreringer, når de udfører opgaver i det pågældende medlemsland. Den danske kvikskranke hedder BusinessInDenmark.

Gå til hjemmesiden BusinessInDenmark
Få adgang til de andre EU-landes kvikskranker

Yderligere information

Servicedirektivets horisontale forpligtelser er implementeret i dansk lov ved "Lov om tjenesteydelser i det indre marked". Der desuden udstedt fire detailbekendtgørelser, der gennemfører direktivets bestemmelser om administrativt samarbejde, kvikskranken, indrapporteringspligten for nye krav og tjenesteyderes oplysningspligter over for kunder.

Samtidig er der foretaget ændringer i en række sektorspecifikke love for at sikre, at reglerne er i overensstemmelse med servicedirektivets bestemmelser.

Myndighedsforpligtelser under servicedirektivet

Som myndighed skal man være opmærksom på servicedirektivets regler, når man udarbejder eller ændrer regler inden for direktivets anvendelsesområde.

Servicedirektivet indeholder bestemmelser, der begrænser dansk regulering af såvel virksomheder, der er etableret i Danmark, som udenlandske virksomheder, der midlertidigt leverer serviceydelser i Danmark. Som hovedregel skal nationale krav være proportionale, ikke-diskriminerende og kunne begrundes i et tvingende alment hensyn.

Bemærk, at krav til tjenesteydere, der er etableret i et andet EU/EØS-land kan kun begrundes i hensynet til offentlig orden, offentlig sikkerhed, folkesundhed og/eller miljøbeskyttelse.

Når man indfører nye krav til servicevirksomheder og/eller tjenesteydere, såsom regler om autorisation, certificering eller virksomhedens form, er man forpligtet til at indrapportere til Kommissionen og de øvrige EU/EØS-lande. Læs mere om processen under Notifikationer for varer og serviceydelser.

Hvis du er i tvivl om, hvilke konsekvenser servicedirektivet har for din myndighed, kan du få vejledning hos Indre Markeds Center.