Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU og internationalt

Regnskabsreguleringen i Danmark er i vidt omfang reguleret og påvirket af EU.

Udgangspunktet for regnskabsreguleringen er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 og IFRS-forordningen. Direktiv 2013/34/EU er ændret bl.a. ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014, og direktivet ophævede de tidligere gældende 4. og 7. selskabsdirektiver (regnskabsdirektiverne). Direktivet er implementeret i dansk ret ved lov nr. 738 af 1. juni 2015.

Direktiv 2013/34/EU med senere ændringer er et rammedirektiv, der indeholder en række krav til udarbejdelsen af årsrapporter, som medlemsstaterne er forpligtede til at gennemføre i national lovgivning. Endvidere indeholder direktivet en række valgmuligheder og undtagelsesmuligheder for især mindre og mellemstore virksomheder, som det er frivilligt for medlemsstaterne at gennemføre. Som noget nyt blev der med direktiv 2013/34/EU indført maksimumharmonisering for så vidt angår oplysningskrav for små virksomheder (i Danmark vil det sige virksomheder omfattet af regnskabsklasse B). Det betyder, at de enkelte medlemsstater ikke må stille krav om, at små virksomheder skal give flere oplysninger i deres årsrapport, end hvad der kræves i henhold til direktivet.

Medlemsstaterne kan således inden for direktivets rammer fastsætte forskellige krav til regnskabsaflæggelsen, afhængig af virksomhedens størrelse og med udgangspunkt i regnskabsbrugernes forskellige behov.

IFRS-forordningen regulerer regnskabsmæssige forhold for børsnoterede virksomheder.

Til den internationale del af regnskabsområdet er knyttet forskellige organisationer. Du kan læse mere om de enkelte organisationer og forordningen under Internationalt arbejde.