Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed27.05.2016

Erhvervsstyrelsen ændrer praksis i sager om ulovlige kapitalejerlån, hvor revisor udtaler/erklærer, at skyldneren pt. ikke har midler til at tilbagebetale lånet

Når styrelsen konstaterer et ulovligt kapitalejerlån i en årsrapport, stiller styrelsen krav om, at ledelsen skal søge lånet tilbagebetalt straks.

Herudover stiller styrelsen krav om, at tilbagebetalingen dokumenteres ved, at der indsendes en erklæring fra selskabets ledelse, og en erklæring fra en godkendt revisor om, at det ulovlige kapitalejerlån er tilbagebetalt med tillæg af lovpligtige renter.

Hvis skyldneren pt. ikke kan tilbagebetale lånet, har styrelsens hidtidige praksis været, at sagen midlertidigt sættes i bero, hvis der indsendes:

  • En erklæring fra en offentlig instans (f.eks. en udskrift fra fogedbogen) om, at skyldneren er insolvent eller
  • En udtalelse fra en uvildig advokat eller godkendt revisor om, at den pågældende ud fra sit kendskab til skyldnerens forhold vurderer, at beløbet ikke kan inddrives ved retslig inkasso.

For så vidt angår en sådan udtalelse fra en godkendt revisor har det hidtil ligget indenfor styrelsens praksis, at disse udtalelser kunne afgives uden sikkerhed og således ikke være omfattet af erklæringsbekendtgørelsen.

Styrelsen har efter fornyet vurdering besluttet at ændre praksis på dette område. Det skyldes, det krævede indhold af de pågældende udtalelser i enkelte tilfælde har skabt tvivl om, hvorvidt udtalelsen skal have karakter af en erklæring med sikkerhed afgivet efter erklæringsbekendtgørelsen. Den ændrede praksis indebærer, at hvis revisor fremadrettet vil udtale sig til styrelsen om skyldnerens manglende betalingsevne, vil styrelsen kræve en erklæring med begrænset sikkerhed, der er afgivet i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsens afsnit om andre erklæringer med sikkerhed.

Den ændrede praksis har virkning for sager, der rejses af Erhvervsstyrelsen efter den 1. juni 2016, og de ændrede krav vil fremover blive præciseret i styrelsens brev til virksomheden. Det vil fortsat være muligt, som alternativ, at indsende en udtalelse fra en advokat eller en erklæring fra en offentlig instans (f.eks. en udskrift fra fogedbogen) om, at skyldneren er insolvent.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Carina Gaarde Sørensen på telefon 35 29 13 58 eller på CarSor@erst.dk