Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Klagevejledning

Her kan du læse om, hvordan du klager til Erhvervsankenævnet.

Hvem kan klage?

Erhvervsankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af offentlige myndigheder, bl.a. Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Rejsegarantifonden og Sikkerhedsstyrelsen.

Man kan kun klage over en konkret afgørelse. Afslag på at behandle en sag kan også i visse tilfælde påklages.

Klagefrist

Klagefristen vil typisk være 4 uger efter den påklagede afgørelse er fremsendt til de pågældende modtagere.

Krav til klagen

Klagen skal som udgangspunkt indsendes digitalt til nævnets e-mail:

ean@naevneneshus.dk.

Har man ikke mulighed for at indsende en klage digitalt, kan man indsende klagen til nævnets postadresse:

Erhvervsankenævnet
Toldboden 2
8800 Viborg

Der er ikke i loven angivet særlige krav til klagen, bortset fra at klagen skal være skriftlig og udarbejdet på dansk.

Klagen bør dog som minimum indeholde oplysninger om:

  1. Hvem der klager (kontaktoplysninger)
  2. En kopi af den påklagede afgørelse
  3. Dokumentation for indbetaling af klagegebyr (se afsnittet herom)

Det anbefales, at man medsender samtlige dokumenter, man som klager skønner er nødvendige for, at nævnet kan behandle sagen på et tilstrækkeligt grundlag.

Klagegebyr

Det koster et gebyr at få behandlet en klage. Gebyrets størrelse afhænger af den påklagede afgørelse.

Som hovedregel koster en klage 4.000 kr. at få behandlet.

Ved klager over forhold, der ikke har forbindelse med klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsudøvelse, er gebyret. 2.000 kr.

Klager over afslag på aktindsigt er gratis at få behandlet.

Gebyret skal som udgangspunkt betales samtidig med, at klagen indsendes. Dette kan gøres ved at overføre beløbet til:

Danske Bank, reg. nr. 0216, konto nr. 4069209572
Swift code: DABADKKK. IBAN nr. DK 22 0216 4069 209572.

Hvis man får helt eller delvist medhold i sin klage, eller hvis den indklagede myndighed ændrer sin afgørelse under nævnets behandling af sagen, er der fast praksis for, at man får tilbagebetalt klagegebyret.

Sagens forberedelse

Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, tages sagen op til afgørelse.

Der udpeges herefter et nævn bestående af formanden på sagen samt 2 eller 4 sagkyndige medlemmer af ankenævnet.

Nævnets afgørelse træffes på baggrund af simpelt flertal.

Afgørelsen indeholder et referat at sagens omstændigheder, klagerens og den indklagede myndigheds synspunkter og en begrundelse for afgørelsen.

En afgørelse kan bestå i at nævnet bestemmer, at den indklagede myndighed har truffet en korrekt afgørelse (stadfæstelse), at indklagede myndighed har truffet en forkert afgørelse (ophævelse/ændring), eller at den indklagede myndighed skal træffe en fornyet afgørelse (hjemvisning).

Når ankenævnets afgørelse foreligger, udsendes denne i form af en kendelse til klageren og den indklagede myndighed.

Ankenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene.

Opsættende virkning

En klage til Erhvervsankenævnet har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis der er særlige grunde herfor, kan nævnet – eller formanden på dets vegne – dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.

Hvis man mener, at sådanne særlige grunde er til stede, og ønsker man klagen tillagt opsættende virkning, kan man i klageskrivelsen anmode om, at klagen tillægges opsættende virkning.

Ankenævnet vil i så fald indlede sagens forberedelse med at anmode myndigheden om en udtalelse om spørgsmålet om opsættende virkning samt eventuelle bemærkninger fra klageren.

Mundtlig forhandling

Det klare udgangspunkt er, at klagesager behandles skriftligt. Finder klager, at det kan forbedre oplysningen af sagen er der dog også mulighed for at anmode nævnet om, at sagen forhandles mundtligt ved afholdelse af møde i nævnet. Det er formanden der bestemmer, om en sådan anmodning skal imødekommes.

Sagens afgørelse

Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, tages sagen op til afgørelse.

Der udpeges herefter et nævn bestående af formanden på sagen samt 2 eller 4 sagkyndige medlemmer af ankenævnet.

Nævnets afgørelse træffes på baggrund af simpelt flertal.

Afgørelsen indeholder et referat at sagens omstændigheder, klagerens og den indklagede myndigheds synspunkter og en begrundelse for afgørelsen.

En afgørelse kan bestå i at nævnet bestemmer, at den indklagede myndighed har truffet en korrekt afgørelse (stadfæstelse), eller at den indklagede myndighed skal træffe en fornyet afgørelse (hjemvisning).

Når ankenævnets afgørelse foreligger, udsendes denne i form af en kendelse til klageren og den indklagede myndighed.

Ankenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene.