Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ejerbog for selskaber

Gennem næsten 100 år har selskaber haft pligt til at føre en fortegnelse over alle deres ejere. I dag kaldes denne ejerfortegnelse for en ejerbog. Ejerbogen må ikke forveksles med Det Offentlige Ejerregister, hvor selskaberne skal registrere ejere med 5% eller højere andel af kapitalen eller stemmerne.

Ejerbogen er selskabernes interne registreringsværktøj, der har erstattet de tidligere aktiebøger i aktieselskaber og anpartshaverbetegnelser i anpartsselskaber. Formålet med ejerbogen er at holde styr på ejerforholdene i et selskab og løbende dokumentere disse. Det kan fx have afgørende retslig betydning ved salg og overtagelse af selskabet.

Pligten til af føre ejerbog gælder kun for kapitalselskaber (dvs. A/S, P/S, ApS, IVS og SE).

Informationerne i ejerbogen er ikke offentligt tilgængelige

Informationerne i ejerbogen skal ikke offentliggøres. De skal dog altid være tilgængelige for offentlige myndigheder - fx skal SKAT have adgang til ejerbogen på opfordring - samt en repræsentant for medarbejderne (efter særlige regler).

Desuden har alle ejere i anpartsselskaber ret til at se selskabets ejerbog. I andre selskaber har ejerne ikke adgang til ejerbogen, medmindre dette fremgår af vedtægterne.

Ejere og panthavere skal indberette ændringer i ejerforhold

Alle selskaber skal oprette en ejerbog hurtigst muligt efter stiftelsen af selskabet. Det er også selskabet, der skal sørge for, at ejerbogen bliver opdateret løbende på baggrund af ejernes indberetninger. Det er derfor den nye ejers eller panthavers pligt at underrette selskabet om ændringer i ejerforhold ved salg eller pantsætning af kapitalandele. Indberetningen skal ske inden for 2 uger efter aftalen er indgået.

Valg af ejerbogs-værktøj

Betegnelsen 'ejerbog' skal ikke tages 'bogstaveligt' - en ejerbog kan fx føres i et Word-dokument, en app eller en notesbog. Formen er helt op til selskabet, mens indholdet af ejerbogen er fastlagt i selskabslovens § 5 og § 54.

Erhvervsstyrelsen har oprettet et ejerbogs-værktøj til fri brug for registrering. Værktøjet ligger på Virk Indberet det er vigtigt at være opmærksom på, at dette værktøj ikke er obligatorisk, og at selskaberne kan fortsætte med præcis den løsning, de finder hensigtsmæssig. En række professionelle udbydere tilbyder fx lignende løsninger

Undlader et selskab at føre ejerbog, kan ledelsen straffes med bøder. Reglerne er beskrevet i selskabslovens § 50-54.

Opret eller opdater ejerbog i Erhvervsstyrelsens online ejerbogs-værktøj

Læs mere om