Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Nøglering

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere er en uafhængig administrativ klageinstans, der behandler klager fra forbrugere over godkendte ejendomsmæglere.

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere behandler klager over en godkendt ejendomsmægler eller ejendomsmæglervirksomhed, der har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Lov om formidling af fast ejendom m.v. og god ejendomsmæglerskik.

Det koster 250 kr. at klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere er uafhængigt

Nævnets uafhængighed sikres ved sammensætningen, og ved at nævnets kendelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Erhvervsstyrelsen fungerer som nævnets sekretariat, men har ingen indflydelse på det faglige indhold af nævnets kendelser.

Nævnet består af en dommer som nævnsformand og derudover af 6 medlemmer som repræsentanter for forbrugere, ejendomsmæglere og uafhængige sagkyndige.