Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Detailhandel

Butikker er vigtige forudsætninger for at skabe det liv, der gør det attraktivt at opholde sig i byen. Det spiller derfor en væsentlig rolle, hvordan byerne indrettes: Om butikkerne ligger samlet eller spredt, og om der er mødesteder og rammer for aktiviteter.

Planloven er fastsætter bestemmelser for detailhandel. Formålet med bestemmelserne er:

  • at fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer og i de større byers bydele
  • at butikker placeres med god tilgængelighed for alle trafikarter, og at transportafstande ved indkøb begrænses for at fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur
  • at fremme en detailhandelsstruktur, som styrker de eksisterende bymidter som levende og varierede handelscentre

Den konkrete opgave med at planlægge for detailhandel ligger hos kommunerne.

Vejledning om detailhandelsplanlægning

Vejledningen om planlovens detailhandelsbestemmelser indeholder en systematisk gennemgang af lovens krav baseret på lovbemærkninger, retspraksis og administrativ praksis, herunder afgørelser fra Naturklagenævnet ("Naturklagenævnet Orienterer", NKO).

For yderligere vejledning : Se Breve og dokumenter

Detailhandelsanalyser 2015

Redegørelser om detailhandel

Hvert fjerde år afgiver miljøministeren en redegørelse, der indeholder en vurdering af kommuners og regionplanmyndigheders planlægning for detailhandelsstrukturen.

Se Redegørelser om detailhandel