Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Det Danske Kyoto-register

Det Danske Kyoto-register er etableret for at føre regnskab med den danske stats klimaforpligtelser i forhold til Kyoto-protokollen.

I beslutning 13/CMP.1 (se side 28) (pdf) under Kyoto-protokollen er det besluttet, at hver aftalepart til Kyoto-protokollen skal etablere et nationalt register, som fører nøjagtigt regnskab med udstedelse, beholdning, overførsel, køb, annullering og tilbagetrækning af landekvoter og CO2-kreditter. Du kan læse nærmere om Kyoto-protokollen på FN's klimasekretariats hjemmeside. Kyoto-protokollen administreres i Danmark af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

I Danmark bliver den danske stats konti under Kyoto-protokollen administreret i det Det Danske Kyoto-register. Det Danske Kyoto-register er koblet sammen med de øvrige medlemslandes Kyoto-registre, og der kan udveksles landekvoter og CO2-kreditter mellem de forskellige nationale registre.

På FN's klimasekretariats hjemmeside finder du mere information om registersystemet under Kyoto-protokollen.

CO2-kreditter skabes gennem investeringer i godkendte klimaprojekter over hele verden - de såkaldte CDM-projekter (CDM står for Clean Development Mechanism). Et CDM-projekt skal sikre en reduktion i udledningen af drivhusgasser eller en forøgelse af CO2-optaget. Projekterne skal godkendes af FN. CO2-gevinsten omsættes i kreditter, som kan handles på kvotemarkedet.

Oprettelse af konti i Det Danske Kyoto-register

Juridiske og fysiske personer, som ønsker at oprette en personbeholdningskonto i Det Danske Kyoto-register, har som udgangspunkt mulighed herfor. Du kan læse nærmere om gebyr, dokumentationskrav med videre i forbindelse med oprettelse af en konto i Bekendtgørelsen

Konti i Det Danske Kyoto-register kan kun indeholde landekvoter og CO2-kreditter; og ikke CO2-kvoter. CO2-kvoter er kun gyldige enheder inden for EU's CO2-kvotehandelssystem og kan derfor kun stå på konti i EU's CO2-kvoteregister. CO2-kreditter kan derimod godt stå på konti i EU's CO2-kvoteregister og herfra udveksles både med konti i EU's CO2-kvoteregister og konti i de nationale Kyoto-registre.

Alle EU-landenes nationale Kyoto-registre drives teknisk som en del af EU's CO2-kvoteregister, selv om Det Danske Kyoto-register juridisk er separat fra EU's CO2-kvoteregister. Kontohavere, der både har konti i EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register, har derfor adgang til deres konti i begge registre med samme login.

På Virk Indberet kan du anmode om at åbne en konto i Det Danske Kyoto-register.