Den Europæiske Forsvarsfond

Den Europæiske Forsvarsfond vil i perioden 2021-2027 udmønte støtte til forskning i og udvikling af nye forsvarsprodukter og -teknologier.

  • Opdateret 11. januar 2021

Erhvervsstyrelsen varetager danske industrielle interesser i EU-Kommissionens programkomité, og understøtter danske virksomheders deltagelse i udviklingsprojekter under Forsvarsfonden.

Med formålet om at øge det grænseoverskridende samarbejde på tværs af medlemslandene og aktørerne i den europæiske forsvarsindustri har EU-Kommissionen taget initiativ til at etablere Den Europæiske Forsvarsfond.

Forsvarsfonden vil i perioden 2021-2027 udmønte støtte til forskning i og udvikling af forsvarsmateriel samt -teknologi. Forsvarsfonden skal herigennem bidrage til at øge konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten i den europæiske forsvarsindustri.

Forsvarsfonden udgør således en ny og stor mulighed for danske virksomheder, forskningsinstitutioner og forsvaret i forhold til at indgå i tættere forsvarsindustrielt samarbejde med øvrige europæiske aktører om forskning i og udvikling af nye konkrete forsvarsprodukter samt teknologier, hvortil der kan opnås medfinansiering fra fonden.

Danske virksomheder har med deres højtspecialiserede kompetencer gode forudsætninger for at indgå i udviklingssamarbejder under fonden og derved styrke deres integration i vigtige leverandørkæder i den europæiske forsvarsindustri.

Forsvarsfonden er ikke omfattet af det danske forsvarsforbehold. Danske virksomheder, forskningsinstitutioner kan derfor deltage fuldt ud i projekter under fonden, herunder med opbakning og støtte fra forsvaret.

En vigtig forudsætning for at opnå dansk udbytte af forsvarsfonden er en tæt koordineret interessevaretagelse mellem danske myndigheder, brancheorganisationer, forskningsinstitutioner og fagbevægelsen. Til dette formål er der nedsat en rådgivende gruppe for regeringen, der skal fremme danske interesser og maksimere Danmarks udbytte af forsvarsfonden.

Handlingsplan

Med henblik på at sikre en koordineret indsats har den rådgivende gruppe udarbejdet en handlingsplan, som sætter rammen for gruppens og de enkelte aktørers videre arbejde.

Handlingsplanen indeholder i alt 20 konkrete initiativer, herunder støtte til konsortiedannelse mellem danske og udenlandske virksomheder under Forsvarsfonden, medfinansiering til konkrete forsvarsfondsprojekter samt videndeling om fondens potentiale for danske aktører.

Samtlige initiativer bidrager til at understøtte Danmarks interessevaretagelse i forhold til danske virksomheders udbytte af Forsvarsfonden.

Forsvarsfondens midler kan alene tildeles konsortier, som inddrager grænseoverskridende deltagelse fra virksomheder og/eller forskningsinstitutioner. Afdækning af samarbejdsmulighederne med øvrige europæiske aktører udgør derfor et vigtigt element i ansøgningsprocessen for Forsvarsfonden.   

For at komme i betragtning til Forsvarsfonden er det et kriterie, at forsknings- eller udviklingsaktiviteterne, som der anmodes om støtte til, udføres af et konsortium bestående af mindst 3 virksomheder eller forskningsinstitutioner.

Deltagelsen skal derudover være grænseoverskridende, hvilket vil sige, at konsortiet som minimum skal inkludere virksomheder og/eller forskningsinstitutioner fra 3 forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.

EDAs Business-to-business platform

EU-forordningen for fonden er endnu ikke fuldt vedtaget, men danske virksomheder kan alligevel allerede nu begynde at forberede sig på fondens etablering, herunder søge dialog med danske og europæiske samarbejdspartnere om medlemslandenes anskaffelses- og udviklingsbehov.

For at understøtte match-making og konsortiedannelse på tværs af EU’s medlemslande har det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) lanceret en online platform, hvor virksomheder og forskningsinstitutioner hurtigt og omkostningsfrit kan søge efter potentielle samarbejdspartner til deres forsvarsrelaterede projekter. Danske virksomheder og forskningsinstitutioner kan registrere sig på online platformen, selvom Danmark ikke er medlem af EDA.

Kontakt Team Forsvarsindustri