Hvidvask

Danmatch ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Danmatch ApS.

  • 22. december 2017
  • Danmatch ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 22. december 2017 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Danmatch ApS, CVR-nummer 30355369.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Danmatch ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover Danmatch ApS at opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at Danmatch ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, forud for registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.