Hvidvask

Carra IVS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Carra IVS.

  • 8. januar 2018
  • Carra IVS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 8. ja-nuar 2018 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Carra IVS, CVR-nummer 35819681.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Carra IVS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover Carra IVS at opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.