Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Campingpladser

Campingreglementet skal sikre gode vilkår for campister og campingerhvervet under hensyn til de natur- og landskabsmæssige interesser.

Reglementet gælder kun for arealanvendelse, som enten er erhvervsmæssig eller som foregår over en længere periode end 6 uger årligt. Campingreglementet regulerer bl.a. antallet og den maksimale størrelse af campinghytter på den enkelte plads.

Campingpladsudlejeren har ansvar for at leve op til de gældende regler, og kommunerne har pligt til at føre tilsyn med det.

Nye regler

Det gældende campingreglement trådte i kraft den 30. juni 2010.

Se det nye campingreglement og den nye vejledning på retsinformation:

Ændring af sommerhusloven

Som grundlag for udstedelse af et nyt campingreglement vedtog Folketinget den 3. december 2009 en ændring af sommerhusloven og planloven, hvori der fastsættes regler for campinghytter.

Lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. og lov om planlægning

Med ændringen lovfæstes de særlige kendetegn, der definerer campinghytter som forskellige fra sommerhuse, og som noget nyt stilles der krav om landzonetilladelse for campinghytter på campingpladser i landzone.

Særlige kendetegn for en campinghytte:

  • Det er en mindre beboelsesenhed, der anvendes til ferieformål på en campingplads (leje eller udlån).
  • Den ikke udgør en selvstændig ejendom.

Krav til campinghytter:

  • De skal være placeret samlet.
  • De må ikke udstykkes eller matrikuleres til nye faste ejendomme.
  • De må kun udlejes i perioden 1. marts-31. oktober, medmindre der er tilladelse til vintercampering.
  • Ejer eller forpagter af en campingplads må stille campinghytter til rådighed for samme campist i højst 4 uger årligt og må ikke tage imod bestilling mere end 1 år forud.

Krav om landzonetilladelse

Med ændringen af planloven om krav til landzonetilladelse sikres, at der gennemføres en samlet planlægningsmæssig vurdering forud for en afgørelse, og at offentligheden får indsigt i tilladelser til opførelse eller ændring af campinghytter og mulighed for at påklage den enkelte tilladelse til Natur- og miljøklagenævnet.
Den nye lov trådte i kraft den. 1. januar 2010.
Lovændringen har dannet grundlag for den igangværende revision af campingreglementet og den tilhørende vejledning, som udmønter aftalen af 26. marts 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om rammerne for et nyt campingreglement.

Implementering af servicedirektivet

Servicedirektivet har til formål at sikre et mere velfungerende indre marked for tjenesteydelser i EU.

Implementeringen af direktivet medfører, at campingpladsejere og forpagtere mv. har pligt til at oplyse campisterne om kontaktoplysninger på den tilsynsførende kommune eller på Erhvervs- og Byggestyrelsens elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke). Oplysningerne skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden udførelsen af tjenesteydelsen, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale. Det kan fx ske ved oplysning på hjemmesiden.

Implementeringen er sket ved:

Bekendtgørelse nr. 278 af 15. marts 2010 om ændring af bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Erhvervs- og Vækstministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke) kan informere om dansk lovgivning for tjenesteydelser dækket af servicedirektivet (herunder ansøgningsskemaer, krav mv.).

  • Kvikskranken

Kvikskranken kan kontaktes via email på BusinessInDenmark@erst.dk og på tlf.nr. (+45) 7220 0030

Servicedirektivet pålægger også kommunerne:

  • At fastsætte og offentliggøre svarfrister for behandling af afgørelser om ansøgninger efter campingreglementet.
  • At udsende kvittering for modtagelse af ansøgning med oplysning om svarfrist, klagemuligheder, samt at oplyse om, at ansøger ikke må påbegynde den ansøgte aktivitet, før kommunen har meddelt tilladelse hertil.

Lov nr. 1383 af 21. december 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love
Lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked