Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Byliv

Bæredygtige byer er levende byer. Byliv bidrager til bæredygtighed i miljømæssig, social og økonomisk forstand. Liv i byen giver tryghed for byens borgere, det motiverer folk til at benytte cykel og gang som transportmiddel og byliv giver mulighed for udveksling af varer og ideer.

Byliv er en sammensat størrelse. Der er både tale om transport, ophold, handel, motion, rekreation mv. Naturstyrelsen arbejder bl.a. med byliv i forbindelse med planlovens regler for detailhandel, statens interesser i kommunernes planlægning og igennem forskellige samarbejds- og dialogprojekter med kommuner og diverse interessegrupper.

Formålet med detailhandelsreglerne er bl.a. at fremme levende bymidter gennem en skærpet planlægning, der sikrer, at større butikker ikke placeres uden for byernes midter. Staten stiller krav til kommunerne om at fremme levende byer ved at håndtere omdannelse af udslidte erhvervsområder i deres kommuneplanlægning. I udviklingsprojekter sættes der bl.a. fokus på sundhedsfremme, tryghed og gevinster ved investeringer i byliv.

Projekter om byliv

Naturstyrelsen har i perioden 2010 til 2013 arbejdet med en række byprojekter, som skal styrke den bæredygtige byplanlægning i Danmark.

Mange af disse omhandler byliv og kan ses her.

Byliv der betaler sig

Et attraktivt byliv er penge værd. Det er konklusionen på projektet ”Byliv der betaler sig”.

Med udgangspunkt i fire konkrete cases har projektet beregnet udgifter, gevinster og afkast af investeringer i forskellige former for byliv. Beregningerne viser, at boligpriserne er påvirket af bylivet i et kvarter. Eksempelvis kan et attraktivt forretningsliv øge boligers værdi med op til 30 pct., og ligger boligerne tæt på en park, så stiger priserne yderligere 10 pct.

Eksempler på resultater af projekter:

  • Boligværdien stiger med 15-30 pct. inden for 300 m fra kysten.
  • Boligværdien falder med 1-4 pct. for hver bar eller cafe indenfor 100 meter.
  • Boligværdien stiger med op mod 4-8 pct. tæt på en station.
  • Boligværdien falder med op til 20 pct. ved støjniveauer over 75 dB.

Ud over at sætte tal på værdien af byliv, har Byliv der betaler sig haft til formål at kvalificere dialogen mellem kommuner, byudviklingsselskaber og private parter om udviklingen af byliv og bykvaliteter. Til det formål er der udviklet et dialogværktøj.

Materiale fra projektet

Film fra afslutningskonferencen 17. januar 2013

Se mere materiale og film fra afslutningskonferencen

Proces

Projektet blev igangsat oktober 2010, og afsluttet med offentliggørelse af resultaterne i 2013.

Hvem står bag

”Byliv der betaler sig” er gennemført af Naturstyrelsen i samarbejde med Kildbjerg Ry A/S, Århus Kommune og By & Havn.

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet

Som led i Byliv der betaler sig tog projektets parter initiativ til udviklingsprojektet "Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet (GEVIBB). Her medvirkede også Københavns Universitet, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Ringby Kommunerne, Aarhus Kommune og Skanderborg Kommune.
Læs mere på GEVIBBs hjemmeside 

Rapporter fra projektet

Byliv der betaler sig – for virksomheder

Som opfølgning på projektet om boligpriser har samarbejdspartnerne bag Byliv der betaler sig taget initiativ til et nyt projekt, der sætter fokus på virksomheders betalingsvillighed for byrums-kvaliteter. Her analyseres på forholdet mellem virksomhederne og de omgivne byrum, og det beregnes hvordan forskellig infrastruktur påvirker erhvervsbygningens pris.  Dette arbejde forventes færdig i løbet af 2014.