Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber

Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber omfattes af årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse D. Du kan her læse nærmere om reglerne og finde links til love og bekendtgørelser.

Statslige aktieselskaber og noterede virksomheder skal aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse D og IFRS-forordningen, jf. nedenfor.

Noterede virksomheder er f.eks. virksomheder, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØS-land.

I Danmark er der pt. ét reguleret marked – Nasdaq OMX Nordic – den nordiske børs i København. First North er ikke et reguleret marked, og virksomheder, som er noteret på First North er dermed ikke omfattet af regnskabsklasse D.

Statslige aktieselskaber og noterede virksomheder har pligt til at indberette deres årsrapport, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Virksomhederne har desuden pligt til at indberette delårsrapporter til Erhvervsstyrelsen, så de er modtaget senest 3 måneder efter udløbet af den pågældende regnskabsperiode, jf. nedenfor.

Noterede virksomheders årsrapporter

Noterede virksomheder skal aflægge deres koncernregnskab efter IFRS. Reglerne om anvendelse af IFRS-standarderne er reguleret i IFRS-forordningen. De noterede virksomheder skal tillige følge reglerne i IFRS-bekendtgørelsen.

Noterede virksomheder kan dog vælge, om de vil anvende IFRS eller årsregnskabsloven på modervirksomhedens årsregnskab.

Såfremt virksomheden ikke er modervirksomhed i en koncern, og dermed ikke udarbejder koncernregnskab, er der krav om, at modervirksomhedens årsregnskab aflægges efter IFRS.

IFRS-standarder

Noterede virksomheder skal udarbejde deres koncernregnskab efter de IFRS-standarder og fortolkninger, der er godkendt af EU-Kommissionen.

Læs mere om IFRS på EU-Kommissionens hjemmeside her.

Her kan du finde de af EU godkendte standarder.

Delårsrapporter

Noterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal udarbejde en halvårsrapport. Kravene til de noterede virksomheders halvårsrapport er reguleret i delårsrapportbekendtgørelsen.

Den internationale regnskabsstandard for delårsregnskaber (IAS 34) skal anvendes for alle noterede modervirksomheders halvårsrapporter, hvis virksomheden er modervirksomhed i en koncern.

Noterede virksomheder, der ikke er koncerner, kan vælge at aflægge delårsrapporten efter IAS 34 eller at udarbejde en balance og resultat i sammendrag, samt forklarende noter.

Halvårsrapporten skal indberettes, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter udløbet af den pågældende regnskabsperiode.

Kvartalsrapporter, udarbejdet af børsnoterede virksomheder, skal tillige udarbejdes i overensstemmelse med delårsrapportbekendtgørelsen.

Finanstilsynets bestyrelse

Finanstilsynet påser, at de noterede virksomheder overholder de gældende regnskabsregler i deres årsrapporter og delårsrapporter. Erhvervsstyrelsen træder i Finanstilsynets sted for så vidt angår kontrollen af de ikke-finansielle noterede virksomheder.

Finanstilsynets bestyrelse træffer bl.a. beslutning om reaktioner i regnskabskontrolsager af principiel karakter.

På Finanstilsynets hjemmeside kan du læse mere om Finanstilsynets bestyrelse.

Herudover kan du på Finanstilsynets hjemmeside læse mere om regnskabskontrollen og de afgørelser, som er truffet i forbindelse med regnskabskontrollen.

Regnskabskontrollen blev tidligere varetaget af Fondsrådet hhv. Det Finansielle Råd. Disse afgørelser kan du ligeledes finde på Finanstilsynets hjemmeside.

Nyt fra regnskabskontrollen

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet orienteringer til de børsnoterede virksomheder, der beskriver de væsentligste nye regler, ligesom orienteringerne indeholder anonymiserede resuméer af afgørelser, som styrelsen har truffetde pågældende år.