Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Biogas

Erhvervsstyrelsen har ansvaret for planloven og planlægning, og er derfor med til at sætte rammerne for biogasplanlægning i kommunerne.

Det er en statslig interesse, at der udpeges arealer til biogasanlæg, og at der for arealerne tages hensyn til bl.a. naboer, natur- og landskabsinteresser. Det er et krav til den kommunale planlægning, at der udpeges områder til lokalisering af fælles biogasanlæg, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr.5.

Den statslige interesse i biogas har rod i aftalen om Grøn Vækst fra 2009 og Energiaftalen fra 2012, hvor der er sat ambitiøse mål for udbygning af biogasproduktionen i Danmark. Særligt er det ønsket, at en langt større andel af husdyrgødning bruges i biogasanlæg, hvilket udover produktion af vedvarende energi vil medføre andre væsentlige miljøfordele.

 

Biogasrejseholdet

Statens biogasrejsehold ophørte den 31. december 2015 og eksisterer derfor ikke længere.

 

Faglige spørgsmål vedrørende biogas kan rettes til følgende statslige styrelser:

Miljøstyrelsen – miljølovgivning, f.eks. slambekendtgørelsen og udbringning

Naturstyrelsen – VVM, grundvand og natur

NaturErhvervstyrelsen – husdyr

Energistyrelsen – ledninger, afregningspriser mv.

Erhvervsstyrelsen – planloven

 

 

Publikationer om biogas

Naboer til biogasanlæg

Lugter biogas? I denne spørgeundersøgelse er naboer til 61 eksisterende biogasanlæg i Danmark blevet spurgt, om de føler sig generet af lugt, transport eller andet. Naboerne er desuden spurgt om deres syn på miljø og landbrug samt deres oplevelser af...

Brugertilfredshedsundersøgelse af Vindmøllerejseholdets og Biogasrejseholdets sagsbehandling og ydelser blandt kommuner

Naturstyrelsen har med denne undersøgelse søgt svar på, om de kommuner der planlægger for vindmøller og biogasanlæg er tilfredse med rejseholdenes arb

Biogas i danske kommuner - Afprøvede løsninger

Denne pjece beskriver erfaringer gjort ved planlægning, etablering og drift af biogasanlæg i Danmark.

Biogasanlæg - arkitektur og landskab

Pjecen præsenterer hovedresultaterne af et projekt, hvor der var arbejdet på at bruge arkitektur bedst muligt til at håndtere den udfordring der ligge

Sammenhængende landbrugsplanlægning. Inspiration til kommunerne

Inspiration til, hvordan placeringen af fælles biogasanlæg og driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug tænkes ind i kommuneplanerne.