Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed02.03.2015

Bedre kvalitet fra de små revisionsvirksomheder

Emner: Virksomhed og erhverv, Liberale erhverv

Erhvervsstyrelsen har i en analyse kigget på årsagerne til fejl og mangler i revisionen hos de mindre revionsvirksomheder og muligheder for at rette op på dette. Analysen indgår i styrelsens handlingsplan for en styrket indsats for kvalitet i regnskaber, revision og selskabsregistrering.

Erhvervsstyrelsen har i efteråret 2014 foretaget en analyse af årsagerne til de fejl og mangler, som konstateres hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer.  Den er foretaget med deltagelse af en repræsentant fra FSR - danske revisorer. Analysen fokuserer på denne type revisionsvirksomheder, fordi Revisortilsynets årlige redegørelser viser, at de har flest fejl i revisionen. Erhvervsstyrelsen har netop fremlagt en handlingsplan for en styrket tilsyns- og kontrolindsats. I planen beskrives den indsats, som er målrettet mod regnskab, revision og selskaber, og analysen om årsagerne til fejl og mangler indgår i handlingsplanen.

Muligheder for at nedbringe antallet af fejl

Årsagsanalysen viser blandt andet, at revisorerne efterspørger mere fokus på væsentlige fejl og mangler fremfor på formaliteter. De peger også på et behov for øget rådgivning og vejledning. Analysen viser desuden, at det er muligt at reducere omfanget af fejl og mangler ved at gennemføre en række initiativer, som er målrettet de små revisionsvirksomheder.

Konkrete initiativer på vej

På baggrund af analysen vil Erhvervsstyrelsen derfor sætte en række konkrete initiativer i gang. Blandt andet vil styrelsen undersøge muligheder inden for følgende områder:

  • Forhåndsgodkendelse af revisionsvirksomheders kvalitetsstyringssystemer, således at tidsforbruget mindskes og at den enkelte revisionsvirksomhed kan være sikker på, at systemet indeholder der, der kræves.
  • Samkøring af Erhvervsstyrelsens systemer, så der ved indberetning af årsregnskaber automatisk vil ske en kontrol af, at den anvendte revisor og revisionsvirksomhed er godkendt i henhold til revisorloven.
  • Nye sanktionsmuligheder for Revisortilsynet med det formål at give de revisorer, som har viljen, en mulighed for at forbedre kvaliteten uden direkte oversendelse til Revisornævnet.
  • Større differentiering af bødestørrelserne hos Revisornævnet, således at den forebyggende effekt ved fejl af særlig alvorlig karakter øges. Bødestørrelsen er forankret i en flerårig praksis.
  • Mere information fra Erhvervsstyrelsen og øget dialog med revisorerne.