Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Annullering af transaktioner

Transaktioner, som er igangsat fejlagtigt, kan som udgangspunkt ikke annulleres. Transaktioner, som er igangsat på baggrund af en kriminel handling, kan dog annulleres under visse betingelser.

Fejlagtige transaktioner

Transaktioner, som en kontohaver har igangsat og bekræftet fejlagtigt, fx hvis transaktionen ikke skulle have været foretaget, ved indtastning af forkert modtagende kontonummer, forkert antal kvoter mv., er som udgangspunkt endelige og uigenkaldelige og kan ikke annulleres eller tilbageføres. Dette udelukker ikke, at de to kontohavere i fællesskab kan blive enige om at foretage en ny transaktion, som berigtiger den fejlagtige transaktion, eller at domstolene fx kan tage stilling til, hvorvidt en kontohaver, som uberettiget har modtaget et antal kvoter, skal foretage en ny transaktion, som tilbagefører et tilsvarende antal kvoter til den kontohaver, hvis repræsentanter igangsatte og bekræftede en fejlagtig transaktion.

Hvis der er tale om en returnering eller sletning af kvoter kan transaktionen dog annulleres under visse betingelser, herunder at Erhvervsstyrelsen senest 5 arbejdsdage efter, at transaktionen blev udført, modtager en skriftlig erklæring fra kontohaveren eller én eller flere af de bemyndigede repræsentanter om, at transaktionen blev igangsat utilsigtet eller fejlagtigt. Se nærmere i registerforordningens artikel 40 og artikel 70 389/2013/EU

Svigagtige transaktioner

Hvis en kontorepræsentant har mistanke om, at en transaktion er blevet igangsat i på baggrund af en kriminel handling, kan kontorepræsentanten op til 2 timer inden udløbet af den 26-timers transaktionsforsinkelse anmode Erhvervsstyrelsen om at annullere transaktionen på kontorepræsentantens vegne. Se paragraf 17 i Bekendtgørelsen nr 95 af 29/01/2015

Kontohaveren skal i så fald straks kontakte Erhvervsstyrelsen ved at:

  • Skrive til co2register@erst.dk og
  • Ringe til Team CO2-Kvoteregisteret (+45) 7220 0038 mandag-torsdag kl. 8:30 til 16.00 og fredag kl. 9:00 til 15:00 eller
  • Ringe til nødtelefonen (+45) 3529 1862 mandag-fredag efter lukketid og frem til kl. 21.00 samt lørdag og søndag kl. 10.00-18.00. Henvendelse til nødtelefonen må kun foretages i yderste kritiske tilfælde såsom mistanke om svindel.

Kontohaveren skal straks efter anmodningen til Erhvervsstyrelsen anmelde den mistænkte for svig til politiet, og sende kopi af denne anmeldelse til Erhvervsstyrelsen inden 7 kalenderdage. Se nærmere i registerforordningens artikel 39, stk. 4, 389/2013/EU