Hvidvask

Alentus Adminstration & Ledelse ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Alentus Administration & Ledelse ApS

  • 5. februar 2019
  • Alentus Adminstration & Ledelse ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 5. februar 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Alentus Administration & Ledelse ApS, CVR-nr. 34897727.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Alentus Administration & Ledelse ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke havde indhentet og kontrolleret en forhenværende kundes reelle ejeres identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog en påtale for ikke tilstrækkeligt at have iagttaget hvidvasklovens opbevaringspligt, idet Erhvervsstyrelsen kunne konstatere, at virksomheden i nogle tilfælde ikke havde opbevaret tilstrækkelige oplysninger, som var blevet indhentet som led i virksomhedens kundekendskabsprocedurer.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover virksomheden omgående at underrette Hvidvasksekretariatet vedrørende en mistanke om en forhenværende kundes tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at virksomheden havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.