Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Agil erhvervsrettet regulering

Alle ministerier skal fra 1. juli 2018 vurdere om ny erhvervsrettet regulering er agil. Vurderingen skal foretages ud fra 5 principper og sendes til screening hos Erhvervsstyrelsen.

Hvad er agil regulering?

Agil regulering er regulering, der er tilpasningsdygtig, fremsynet og foregribende i forhold til at møde et samfund i hastig forandring.

Den digitale udvikling og mulighederne for at anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller går stadigt hurtigere. Danmark skal have gode rammevilkår, så vi kan tiltrække og fastholde virksomheder, der vil anvende disse nye muligheder. Det kræver, at reguleringen indrettes, så den understøtter virksomheders muligheder for at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller.

På den baggrund besluttede regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre som led i "Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst" af 26. feb. 2018, at:

[...] styrke virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller, der skaber værdi for både virksomhederne og samfundet. For at imødekomme dette er aftaleparterne enige om 5 principper, som lægges til grund for lovarbejdet og følges ved indgåelse af politiske aftaler.

De 5 principper

  1. Muliggør anvendelse af nye forretningsmodeller: Det skal vurderes, om ny regulering kan understøtte, at nye forretningsmodeller kan realiseres, herunder skabe bedre muligheder for test og forsøg samt for brug af nye teknologier, samtidig med at væsentlige samfundsøkonomiske og beskyttelsesmæssige hensyn tilgodeses.
  2. Mere enkel og formålsbestemt: Et klart fokus på formål frem for krav til proces kan forbedre virksomhedernes mulighed for innovation. Ny regulering bør i det omfang, det er muligt, undlade detaljerede krav og specifikke beskrivelser, der gør det vanskeligt for virksomhederne at anvende nye teknologier og forretningsmodeller.
  3. Teknologineutral: Det skal vurderes, om ny regulering kan understøtte, at virksomhederne kan følge med i den teknologiske udvikling, bl.a. ved at undlade at stille krav om anvendelse af specifikke teknologier eller løsninger som en forudsætning for at overholde lovens formål.
  4. Helhedstænkende: Myndigheder skal i det omfang, det er muligt, sikre sig, at ny regulering tager højde for, om der er et samspil med andre reguleringsområder, som har betydning for virksomhedernes anvendelse af nye teknologier og forretningsmodeller.
  5. Sikrer brugervenlig digitalisering: En god digital udmøntning af ny regulering er vigtig for virksomhedernes møde med det offentlige. Ny regulering skal, hvor relevant, indeholde en beskrivelse af, hvordan erhvervsrettede digitale løsninger gøres brugervenlige for at gøre det billigere og lettere at drive virksomhed.

Hvem foretager vurderingen - og hvordan?

Vurderingen foretages af de ansvarlige ministerier for lovforslag og bekendtgørelser samt politiske aftaler efter anvisningerne i Erhvervsstyrelsens vejledning.

Læs Vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering (pdf)

Screening i Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen screener ministeriernes vurdering af, om og hvordan ny erhvervsrettet lovgivning lever op til de 5 principper.

Det betyder, at ministerierne skal sende al ny erhvervsrettet regulering til screening i Erhvervsstyrelsen så vidt muligt 6 uger forud for den offentlige høring. Screeningen foregår samtidig med Erhvervsstyrelsens vurdering af de administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Indsend materiale

Send ny erhvervsrettet regulering til Erhvervsstyrelsen på e-mail letbyrder@erst.dk

Medsend følgende materiale til brug for screeningen:

  • Udkast til lovforslag eller bekendtgørelsesudkast. Ændringsbekendtgørelser må gerne have ændringsmarkeringer.
  • Vurderingen af principperne direkte i mailen eller som vedhæftet skema. Hent skema til vurdering af de fem principper (doc)
  • Hvis principperne ikke er relevante, så anfør det i mailen.