Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse05.12.2014

Afgørelse vedrørende Fonden Wonderful Copenhagen

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen er fondsmyndighed for fonden, og styrelsen har udtrykt kritik både over for visse dispositioner foretaget i fonden og i dens datterselskab og over beslutningsprocesser i fonden. Erhvervsstyrelsen påbyder bl.a. fonden et skærpet tilsyn.

Erhvervsstyrelsen er fondsmyndighed for Fonden Wonderful Copenhagen og har i denne egenskab undersøgt en række forhold. Mens undersøgelsen har stået på, har styrelsen modtaget en række redegørelser fra fonden. På baggrund af det modtagne materiale har Erhvervsstyrelsen nu truffet en afgørelse.

Af afgørelsen fremgår det bl.a., at Erhvervsstyrelsen finder det yderst kritisabelt, at fonden har foretaget en række ekstraordinære dispositioner, som Erhvervsstyrelsen skulle have haft forelagt og givet samtykke til i sin egenskab af tilsynsmyndighed for fonden. Samtykke skulle være indhentet, inden dispositionerne blev foretaget. Fonden har bl.a. foretaget en række ekstraordinære dispositioner med hensyn til aktiviteter, som datterselskabet har udført i tilknytning til afholdelsen af Eurovision 2014.

Det fremgår af lov om erhvervsdrivende fonde, at bestyrelsen i en fond skal indhente fondsmyndighedens tilladelse, før fonden må foretage ekstraordinære dispositioner, hvis dispositionen kan indebære en risiko for, om fonden i fremtiden kan varetage sit formål, eller om fonden fortsat kan eksistere. Erhvervsstyrelsen mener, at fonden har foretaget sådanne dispositioner uden styrelsens samtykke og udtaler derfor kritik af dette over for bestyrelsen i Fonden Wonderful Copenhagen.

Erhvervsstyrelsen mener også, at der kan stilles spørgsmålstegn ved beslutningsprocessen i fonden og den måde bestyrelsesmedlemmer har indgået i beslutningerne, idet det efter Erhvervsstyrelsens opfattelse er tvivlsomt, hvorvidt den samlede bestyrelse i fornødent omfang har været inddraget, når der er truffet væsentlige beslutninger i fonden. Erhvervsstyrelsen finder ligeledes dette yderst kritisabelt.

Det fremgår af afgørelsen, at Erhvervsstyrelsen i lyset af de kritisable forhold har overvejet, om der var grundlag for at afsætte et eller flere medlemmer af fondens bestyrelse. Fondens nye bestyrelsesformand har imidlertid allerede taget skridt til at forbedre ledelsesstrukturerne i fonden og genoprette fondens drift. I lyset af dette finder Erhvervsstyrelsen ikke, at der er grundlag for at afsætte medlemmer af bestyrelsen.

Erhvervsstyrelsen kan som fondsmyndighed ikke vurdere, hvorvidt der konkret er grundlag for eventuelt at rejse erstatnings- og/eller straffesager mod et eller flere nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer og direktører i fonden eller dets datterselskab. Styrelsen finder dog, at dette bør afklares gennem en ekstern vurdering, som skal omfatte de bestyrelsesmedlemmer og direktører, som har været en del af beslutningen om og gennemførelsen af Eurovision 2014 i København.

Fonden placeres desuden under skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn vil som minimum gælde i det kommende år. Det betyder bl.a., at bestyrelsen hvert kvartal skal give fondsmyndigheden en redegørelse om de dispositioner, fonden har foretaget. Den første redegørelse skal afleveres senest den 28. februar 2015.

Et yderligere forhold, som Erhvervsstyrelsen har spurgt ind til, er den omtale, der har været i pressen af, at der skulle være foretaget uretmæssige ansættelser i fonden og fondens datterselskaber af en række nærtstående til fondens ledelsesmedlemmer. Erhvervsstyrelsen har modtaget en redegørelse fra fonden herom, og i lyset heraf finder Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed ikke grundlag for at foretage sig yderligere i denne del af sagen.