Informationer om årsrapporten i coronavirus/covid-19-tiden

Få overblik over frister, der er ændret på grund af corona/covid-19-situationen.

  • Opdateret 25. september 2020

Virksomheder med regnskabsår, der afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020, får helt ekstraordinært forlænget indberetningsfristen med tre måneder på grund af coronavirus/covid-19-situationen. 

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C med regnskabsår, der afsluttes i ovenstående periode, skal indberette årsrapporten senest 8 måneder efter regnskabsårets udløb.

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D med regnskabsår, der afsluttes i ovenstående periode, skal indberette årsrapporten senest 7 måneder efter regnskabsårets udløb.

Virksomheder, der på grund af, at myndighederne har fastsat et forsamlingsforbud, ikke fysisk kan afholde generalforsamling eller anden forsamling, der er virksomhedens øverste myndighed, hvorpå årsrapporten godkendes, skal sørge for, at generalforsamlingen i stedet for afholdes som en fuldstændig eller en delvis elektronisk (general)forsamling. Virksomhederne får således mulighed for at fravige dels vedtægter eller anden aftale, som indeholder bestemmelse om, at der ikke kan afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk (general)forsamling og dels, at det ikke er vedtaget eller optaget i vedtægter eller anden aftale. Det er virksomhedens ledelse, der har pligt til at sørge for, at indkaldelse og afholdelse af generalforsamlingen sker tids nok til, at årsrapporten kan nå at blive godkendt og derefter indberettet til Erhvervsstyrelsen senest den 31. december 2020. Årsrapporten skal være indberettet senest den 31. december 2020, uanset at fristen ifølge bekendtgørelsen er senest 8 uger efter, at forsamlingsforbuddet ikke længere forhindrer virksomheden i at afholde fysisk generalforsamling. Dette skyldes, at bekendtgørelsen ophæves den 1. januar 2021.

Se reglerne i bekendtgørelsen her.

Hvem er stadig omfattet af de almindelige frister?

Hvis regnskabsåret ikke afsluttes i perioden 31. oktober 2019 til 30. april 2020, og virksomheden ikke er omfattet af reglerne om fristforlængelse på grund af forsamlingsforbuddet, er fristen for indberetning af årsrapporten ikke forlænget. Virksomhedens årsrapport skal derfor indberettes inden for de almindelige frister, dvs. senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C, og senest 4 måneder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D. Se dog nedenfor om fristforlængelse for visse virksomheder.  

Yderligere regler om fristforlængelse for visse virksomheder

Den 22. september 2020 er der offentliggjort nye regler om fristforlængelse for visse virksomheder:

Virksomheder med regnskabsår, der afsluttes i perioden 1. maj til 30. juli 2020, kan vente med at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen til den 31. december 2020, hvis virksomheden har væsentlige udenlandske aktiviteter, og det må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde den almindelige indberetningsfrist som direkte eller indirekte konsekvens af covid-19. 

En virksomhed omfattet af regnskabsklasse B eller C, der benytter fristforlængelsen for virksomheder med væsentlige udenlandske aktiviteter, skal meddele dette til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. En virksomhed omfattet af regnskabsklasse D, der benytter fristforlængelsen, skal meddele dette til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Se nærmere om betingelserne for at benytte fristforlængelsen for virksomheder, der har væsentlige udenlandske aktiviteter, i bekendtgørelsen, der er linket til nedenfor.

Herudover er der fastsat regler om, at virksomheder, der ønsker at anvende muligheden i årsregnskabslovens § 112 for at indsende en udenlandsk modervirksomheds koncernregnskab, kan vente med at indberette koncernregnskabet til Erhvervsstyrelsen til den 31. december 2020, hvis fristen for den udenlandske modervirksomheds offentliggørelse af koncernregnskabet i det pågældende land er udsat på grund af covid-19. 

En virksomhed, der benytter fristforlængelsen i forbindelse med årsregnskabslovens § 112, skal give Erhvervsstyrelsen meddelelse herom på indberet@erst.dk senest på tidspunktet for udløbet af fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1. For regnskabsår, der afsluttes i perioden den 31. januar til den 30. april 2020, skal meddelelse gives senest på tidspunktet for udløbet af den 3 måneders forlængede frist, som følger af bekendtgørelsens § 1, stk. 1.

Se nærmere om betingelserne for at benytte fristforlængelsen for virksomheder, der ønsker at indberette et koncernregnskab for en udenlandsk modervirksomhed, i bekendtgørelsen, der er linket til nedenfor.

Se reglerne i bekendtgørelsen her.

Frister for afgift og tvangsopløsning

Hvis årsrapporten ikke indberettes indenfor den forlængede frist, følger Erhvervsstyrelsen de sædvanlige procedurer i årsregnskabsloven og sender et brev med påkrav om indberetning af årsrapporten. I påkravsbrevet får virksomheden en yderligere frist på 8 hverdage fra brevets datering til indberetning af årsrapporten. Modtages årsrapporten inden udløbet af denne frist, foretager styrelsen ikke yderligere.

Modtages årsrapporten efter udløbet af fristen på 8 hverdage, pålægges hvert medlem af virksomhedens øverste ledelse en afgift.

I påkravsbrevet anføres endvidere en frist på 4 uger fra brevets datering. Hvis fristen overskrides, vil Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden.

Læs mere om frister, forsinkelser og afgifter
 

Omlægning af regnskabsår

Fristen for anmeldelse af omlægning af regnskabsår er ligesom indberetningsfristen forlænget med tre måneder. 

Forlængelsen på de tre måneder gælder kun for regnskabsår, der afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020. 

Vær opmærksom på, at såfremt den forlængede frist for anmeldelse af omlægning af regnskabsår anvendes, så kan registrering ikke foretages via selvbetjeningsløsningen. I stedet skal Selskabsblanketten anvendes, således at anmeldelse og dokumentation indsendes til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk

Herudover gælder de almindelige regler for omlægning af regnskabsår.